In het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water is de afgelopen tijd hard gewerkt aan het behouden en versterken van de bijzondere natuur. "Met het voltooien van dit project hebben we een prachtig toegankelijk stuk natuur erbij gekregen", vertelt wethouder Harrie Rietman. "Het is mooi om te zien hoe samenwerking voor zowel agrariërs als voor de natuur winst kan opleveren."

Om de uiterwaarden natter te maken werden poelen, sloten en kolken ontgraven. Ook werden watergangen gedempt en klepduikers geplaatst. Dit alles om ervoor te zorgen dat het water langer in het gebied kan blijven. Een goede waterhuishouding zorgt voor gunstige omstandigheden voor de kievitsbloem en andere bijzondere planten en moerasvogels in het gebied.

Bij Genne-Overwaters, het gebied ten zuiden van Hasselt, werken provincie en Rijkswaterstaat nog samen aan onder andere een nevengeul. Vrijkomende grond bij het ene project kan weer gebruikt worden in het andere project. Waarschijnlijk starten deze werkzaamheden na de zomer van 2022.

Gevolgen voor agrariërs

Deze natuurmaatregelen zijn vaak van invloed op de agrarische bedrijfsvoering in het gebied. "Daarom maken we afspraken met de betreffende grondeigenaren om grond te kopen en te ruilen", aldus gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher. "In het gebied Genne is bijvoorbeeld een bedrijf verplaatst. Hiermee is deze ondernemer in staat gesteld om zijn bedrijfsvoering elders voort te zetten en is daardoor weer ruilgrond verworven die gebruikt is om andere bedrijven compensatie te bieden. Door een kavelruil van 160 hectare (Jutjesriet bij Hasselt) hebben we ervoor gezorgd dat gronden van boeren in de uiterwaarden dichter bij de bedrijven komen te liggen. Zo verbeteren we zowel de situatie van de landbouw en de natuur. Voor het natuurbeheer schakelen we straks weer agrariërs in, want kievitsbloemhooilanden moet je blijven hooien. We hebben elkaar dus ook gewoon hard nodig."

Kwetsbare natuur

De kievitsbloemhooilanden in de uiterwaarden van het Zwarte Water moeten regelmatig overstromen, willen we ze behouden. Bij een tijdelijke overstroming komt er een dun laagje voedselrijk slib op de kievitsbloemhooilanden te liggen. Dit is goed voor de ontwikkeling van de kievitsbloemen. De bodem mag niet verzuren en uitdrogen. Het verzuren kunnen we voorkomen door de grondwaterstanden te verhogen. Daarnaast is het verhogen van de waterstand goed voor weidevogels en andere vogels. Land dat deels onder water staat is voor deze vogels voedselrijk gebied. Gert Harm ten Bolscher: "Daar waar de natuurwaarden het toelaten realiseren we laarzenpaden, zoals het ommetje langs de bloeiende kievitsbloemen in de Brommert. Zo kunnen we ook blijven genieten van al het moois dat onze natuur te bieden heeft."

Natura 2000

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht is één van de 24 natuurgebieden in Overijssel die zijn aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege de bijzondere natuur. Nu en de komende jaren zijn we aan de slag om de natuur in deze gebieden sterker te maken en te herstellen. De provincie Overijssel is opdrachtgever, maar doet dit samen met gemeente Zwartewaterland, gemeente Zwolle, Rijkswaterstaat, Landschap Overijssel, LTO-Noord, Staatsbosbeheer en het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Meer informatie over het Natura 2000-programma vindt u op: www.overijssel.nl/natura2000(externe link).