De gemeente Zwartewaterland geeft hierbij kennis van haar voornemen om het volgende perceel grond ter beschikking te stellen c.q. te verkopen aan Van Wonen B.V.

Een perceel bouwgrond ten behoeve van de bouw van 11 rijwoningen en 6 levensloopbestendige woningen, plaatselijk bekend als de ‘Veld A17’ in het plangebied Hasselt om de Weede Fase 1B.
Perceel: Hasselt, sectie K, nummers 527 gedeeltelijk 
Perceelgrootte: ca. 3.310 m2
 
Het perceel grond uitsluitend gebruikt mag worden overeenkomstig de bestemming –Wonen volgens het bestemmingsplan Om de Weede.

De beoogd koper komt volgens de gemeente Zwartewaterland op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria als enige serieuze gegadigde in aanmerking voor de grondtransactie, en wel om het volgende:

  • Van Wonen Holding B.V. door middel van een Akte van cessie d.d. 24-09-2018 de bouwclaim heeft overgenomen welke de gemeente met AM Wonen had gesloten; 
  • Van Wonen Holding B.V. hiermee het recht heeft gekregen op aanbieding van in totaal 80 bouwkavels in het plangebied Om de Weede of elders in de gemeente;
  • Er reeds 16 bouwkavels door Van Wonen Holding B.V. gekocht zijn en de gemeente  nog 64 bouwkavels dient aan te bieden in het plangebied Hasselt om de Weede of elders in de gemeente Zwartewaterland;
  • De gemeente conform de vaststellingsovereenkomst op 11-08-2022 hiertoe een voorlopige aanbieding heeft gedaan voor bovengenoemde perceel grond, bestaande uit in totaal 17 bouwkavels;
  • De gemeente en Van Wonen Holding B.V.de afgelopen periode in overleg zijn getreden met elkaar over de uitgangspunten van het plan en deze nu haalbaar lijken de gemeente voornemens is de grond definitief aan te bieden en te verkopen aan Van Wonen Holding B.V. en daartoe een koopovereenkomst in voorbereiding heeft.
  • Hiermee de gemeente heeft voldaan aan de uitgangspunten van de vaststellingsovereenkomst;

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dient u dit uiterlijk twintig (20) kalenderdagen na publicatie van dit voornemen kenbaar te maken  door een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. 

De termijn van twintig (20) kalenderdagen is een vervaltermijn. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. Bij uitblijven van een tijdige reactie zouden de gemeente en de beoogde koper immers onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen de voorgenomen verkoop zou worden opgekomen.

De gemeente zal na een wachttijd van twintig (20) kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. 

Voor eventuele vragen of opmerkingen over deze publicatie en het daarin opgenomen voornemen, kunt u contact opnemen met de gemeente via het emailadres: j.jellema@zwartewaterland.nl
Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). 

Hasselt, 28 december 2022