De gemeente Zwartewaterland geeft hierbij kennis van haar voornemen om het volgende perceel grond ter beschikking te stellen c.q. te verkopen aan koper(s), hierna genoemd: “de beoogd koper”:

Een perceel bouwgrond plaatselijk bekend als de ‘Kerklocatie’ ten noordoosten van de Bunthaak, Hasselt in het plangebied Hasselt om de Weede Fase 1A.
Perceel: Hasselt, sectie K, nummers 460 gedeeltelijk 
Perceelgrootte: ca. 1.437 m2
 

Het perceel grond uitsluitend gebruikt mag worden overeenkomstig de bestemming Gemengd - 1 volgens het bestemmingsplan Om de Weede fase 1-A.

De beoogd koper komt volgens de gemeente Zwartewaterland op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria als enige serieuze gegadigde in aanmerking voor de grondtransactie, en wel om het volgende:

  1. De gemeente op basis van de Nota grondbeleid 2017-2021partijen mocht uitnodigen;
  2. Koraal Vastgoed in 2019 haar interesse kenbaar heeft gemaakt bij de gemeente;
  3. De gemeente sinds 2019 in gesprek is met Koraal Vastgoed over de ontwikkeling van een appartementencomplex ‘de Parkwachter’ voor eigen rekening en risico van de ontwikkelaar;
  4. Partijen daartoe op 18-12-2020 een intentieovereenkomst hebben gesloten voor de nadere uitwerking van het plan, de wijze waarop dit geschiedt en de voorwaarden waaronder een eventuele koop kan plaats vinden;
  5. Koraal Vastgoed sindsdien het plan nader heeft uitgewerkt en onderbouwd, investeringen heeft gedaan en op het punt staat de appartementen in de verkoop te brengen;
  6. Koraal Vastgoed op 30-06-2021 een omgevingsvergunning heeft verkregen voor de bouw van de appartementen;
  7. In de intentieovereenkomst reeds het voornemen tot verkoop is uitgesproken onder voorwaarde dat het plan haalbaar blijkt;
  8. Nu het plan haalbaar is door verlening van de genoemde omgevingsvergunning de gemeente voornemens is de grond aan Koraal Vastgoed te verkopen en daartoe een koopovereenkomst in voorbereiding heeft.
  9. De belangen van de gemeente zijn groot. De situatie op de woningmarkt vraagt om snelle realisatie van met name (betaalbare) woningen.

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dient u dit uiterlijk twintig (20) kalenderdagen na publicatie van dit voornemen kenbaar te maken  door een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. 

De termijn van twintig (20) kalenderdagen is een vervaltermijn. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. Bij uitblijven van een tijdige reactie zouden de gemeente en de beoogde koper immers onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen de voorgenomen verkoop zou worden opgekomen.

De Gemeente zal na een wachttijd van twintig (20) kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. 

Voor eventuele vragen of opmerkingen over deze publicatie en het daarin opgenomen voornemen, kunt u contact opnemen met de gemeente via het emailadres: j.jellema@zwartewaterland.nl
Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).