De gemeente Zwartewaterland heeft het voornemen om het volgende perceel grond/overhoek ter beschikking te stellen of te verkopen aan koper(s), hierna genoemd: 'de beoogd koper'. Dit gebeurt onder voorbehoud van goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders.

Adres: Nabij Randweg 8 in Hasselt
Perceel: Hasselt, sectie G, nummers 730 gedeeltelijk 
Perceelgrootte: ca. 419 m2

De beoogd koper komt volgens de gemeente Zwartewaterland als enige serieuze gegadigde in aanmerking, en wel om de volgende redenen:

1. De uitgifte voldoet aan de gestelde voorwaarden Beleidsregels uitgifte overhoeken gemeente Zwartewaterland zoals gepubliceerd op 29 juli 2021.
2. De beoogd koper eigenaar is van de naastgelegen gronden.
3. De beoogd koper heeft een omgevingsvergunning gekregen om de beoogde ontwikkelingen mogelijk te maken.

Bent u het oneens met de voorgenomen ter beschikkingstelling c.q. verkoop? Dan kunt u binnen 3 weken een kort geding indienen bij de rechtbank Overijssel. Een kopie van uw verzoekschrift kunt u mailen naar info@zwartewaterland.nl, o.v.v. 'voornemen tot verkoop Randweg 8 in Hasselt'.

Komt er geen kort geding? Dan is de gemeente vrij om (verder) gevolg te geven aan haar voornemen tot verkoop.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).
 

Heeft u gevonden wat u zocht?