Een perceel grond nabij De Vlakte 18-22 Zwartsluis 

De gemeente Zwartewaterland geeft hierbij kennis van haar voornemen om het volgende perceel grond ter beschikking te stellen c.q. te verkopen aan koper(s) (onder voorbehoud van goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders), hierna genoemd: “de beoogd koper”:

Adres: Nabij De Vlakte 18-22 Zwartsluis te gemeente Zwartewaterland
Perceel: Zwartsluis, sectie D, nummers 4453 geheel 
Perceelgrootte: ca. 986 m2

De beoogd koper komt volgens de gemeente Zwartewaterland als enige serieuze gegadigde in aanmerking, en wel om het volgende redenen:

  • Hotel Zwartewater de intentie heeft om de weg gedeeltelijk te betrekken bij de her ontwikkeling van de entree;
  • De gemeente een positieve grondhouding heeft aangenomen t.a.v. het principe verzoek voor de ontwikkeling van de nieuwe entree zoals blijkt uit het besluit van het college d.d. 20-12-2022;
  • Het onwenselijk is voor de gemeente om een dergelijke ontwikkeling plaats te laten vinden op haar eigendommen;
  • Hotel Zwartewater eigenaar is van de naastgelegen percelen waaronder het hotel en parkeerplaats;
  • Hotel Zwartewater bereid is mee te werken aan het vestigen van een recht van overweg ten behoeve van het naastgelegen recreatiecentrum en het recreatiecentrum in nader te bepalen voorwaarden hier mee in kan stemmen.

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dient u dit uiterlijk twintig (20) kalenderdagen na publicatie van dit voornemen kenbaar te maken  door een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. 

De termijn van twintig (20) kalenderdagen is een vervaltermijn. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. Bij uitblijven van een tijdige reactie zouden de gemeente en de beoogde koper immers onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen de voorgenomen verkoop zou worden opgekomen.

De Gemeente zal na een wachttijd van twintig (20) kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. 

Hasselt, 10 mei 2023