Een perceel grond nabij Randweg 15-17 Hasselt 

De gemeente Zwartewaterland geeft hierbij kennis van haar voornemen om het volgende perceel grond ter beschikking te stellen c.q. te verkopen aan koper(s) (onder voorbehoud van goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders), hierna genoemd: “de beoogd koper”:
 
Adres: Nabij Randweg 15-17 Hasselt te gemeente Zwartewaterland
Perceel: Hasselt, sectie G, nummers 582 gedeeltelijk 
Perceelgrootte: ca. 287 m2

De beoogd koper komt volgens de gemeente Zwartewaterland als enige serieuze gegadigde in aanmerking, en wel om het volgende redenen:

1.    Het bedrijf in kwestie is grond benodigd voor het realiseren van een opstelplaats ten behoeve van documentafhandeling met betrekking tot de plaatselijk gevoerde bedrijfsvoering;
2.    Er is sprake van historische context;
3.    De grond is de enige voorhanden en geschikte locatie in de nabijheid waarover het bedrijf redelijkerwijs zou kunnen beschikken;
4.    De strook grond grenst aan de eigendommen van het bedrijf;
5.    Het bedrijf is bereid de aanvullende voorwaarden welke de gemeente eist ten aanzien van de realisatie te accepteren.
6.    De gemeente wenst in het algemeen belang de verkeerssituatie aldaar te verbeteren door in samenwerking te komen tot de voorgestelde te realiseren opstelplaats.

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dient u dit uiterlijk twintig (20) kalenderdagen na publicatie van dit voornemen kenbaar te maken  door een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. 

De termijn van twintig (20) kalenderdagen is een vervaltermijn. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. Bij uitblijven van een tijdige reactie zouden de gemeente en de beoogde koper immers onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen de voorgenomen verkoop zou worden opgekomen.

De Gemeente zal na een wachttijd van twintig (20) kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. 

Voor eventuele vragen of opmerkingen over deze publicatie en het daarin opgenomen voornemen, kunt u contact opnemen met mevrouw Jellema-Algra, Team Vastgoed. U kunt haar bereiken via het e-mailadres info@zwartewaterland.nl of via 14 038.

Hasselt, 12 april 2023