De gemeente Zwartewaterland geeft hierbij kennis van haar voornemen om het volgende perceel grond/overhoek te verkopen aan koper(s), hierna genoemd: “de beoogd koper”: 

Adres: Naast Oostermaat 55 in Genemuiden
Kadastraal perceel: GNM00 M 656
Perceelgrootte: 73 m2

De beoogd koper komt volgens de gemeente Zwartewaterland op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria als enige serieuze gegadigde in aanmerking voor verkoop, en wel om de volgende redenen:

  1. De uitgifte voldoet aan de gestelde voorwaarden zoals opgenomen in Beleidsregels uitgifte overhoeken gemeente Zwartewaterland gepubliceerd d.d. 29-07-2021.
  2. De beoogd koper eigenaar is van de aangrenzende grond.

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dient u dit uiterlijk twintig (20) kalenderdagen na publicatie van dit voornemen kenbaar te maken  door een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. 

De termijn van twintig (20) kalenderdagen is een vervaltermijn. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. Bij uitblijven van een tijdige reactie zouden de gemeente en de beoogde koper immers onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen de voorgenomen verkoop zou worden opgekomen.

De Gemeente geeft na een wachttijd van twintig (20) kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering aan haar voornemen. 

Voor eventuele vragen of opmerkingen over deze publicatie en het daarin opgenomen voornemen, kunt u contact opnemen met de gemeente via het e-mailadres: g.vandalfsen@zwartewaterland.nl.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).