De gemeente Zwartewaterland geeft hierbij kennis van haar voornemen om het volgende perceel grond ter beschikking te stellen c.q. te verhuren aan huurder(s), hierna genoemd: “de beoogd huurders”:
Een ligplaats plaatselijk bekend als een aanlegsteiger gelegen aan de Wilhelminalaan te Hasselt. Perceel: Hasselt, sectie A, nummers 4475 gedeeltelijk 
Ligplaats uitsluitend gebruikt mag worden voor de aanleg van twee tot vier vaartuigen (Hanzepunters).

De beoogd huurders komen volgens de gemeente Zwartewaterland op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria als enige serieuze gegadigde in aanmerking voor de grondtransactie, en wel om het volgende:

  1. De ligplaats sinds februari 2021 reeds wordt gehuurd door de beoogd huurders;
  2. Beoogd huurders eind 2022 hun interesse kenbaar hebben gemaakt bij de gemeente om de huur te verlengen;
  3. Partijen daartoe een intentie hebben uitgesproken; 
  4. De gemeente reeds het voornemen voor verlenging van de huur heeft uitgesproken, de wijze waarop dit geschiedt en de voorwaarden waaronder een eventuele huur kan plaats vinden;
  5. De gemeente heeft een belang om het reeds gewekte vertrouwen te respecteren.
  6. De beoogd huurders reeds investeringen hebben gedaan op basis van het vertrouwen dat de huurrelatie voor een langere tijd zou voortduren;
  7. De gemeente heeft een belang om de continuïteit van bestaande bedrijfsvoering te borgen, althans niet in het geding te brengen.

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dient u dit uiterlijk twintig (20) kalenderdagen na publicatie van dit voornemen kenbaar te maken  door een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. 

De termijn van twintig (20) kalenderdagen is een vervaltermijn. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. Bij uitblijven van een tijdige reactie zouden de gemeente en de beoogde huurders immers onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen de voorgenomen verhuur zou worden opgekomen.

De Gemeente zal na een wachttijd van twintig (20) kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. 

Voor eventuele vragen of opmerkingen over deze publicatie en het daarin opgenomen voornemen, kunt u contact opnemen met de gemeente via het e-mailadres: r.dehoop@zwartewaterland.nl.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).