De gemeente Zwartewaterland geeft hierbij kennis van haar voornemen om de volgende percelen grond uit te geven in geliberaliseerde pacht t/m 31 december 2023. Voor deze gronden is al een beoogde pachter waarvan wij van mening zijn dat dit de enige serieuze gegadigde is. 

Objectinformatie Verschillende percelen agrarische grond, gelegen in Zwartsluis en Hasselt. Het betreft (delen van) de volgende percelen: Hasselt: K22, K26, K27, K57, K109, K527 (ged).

Motivering enige serieuze gegadigde

Gelet op het proces waarin de gemeente zich met deze pachter bevindt is het, vanwege verregaande consequenties, noodzakelijk voor het jaar 2023 met de pachter een pachtovereenkomst voor de duur van één jaar te sluiten. Voor het bedrijf zijn plannen voor verplaatsing naar een andere locatie van toepassing. Vanwege administratieve vertraging heeft de verplaatsing niet in het jaar 2022 plaats kunnen vinden. Vanwege de aan deze pachtgrond gebonden bedrijfsvoering heeft het College besloten voor het jaar 2023 een pachtovereenkomst te sluiten.

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, omdat u van mening bent ook als serieuze gegadigde in aanmerking te (moeten) komen, dan dient u dit – op straffe van verval van recht – binnen twintig (20) kalenderdagen na datum van deze publicatie bekend te maken bij de gemeente Zwartewaterland. Dit kan door een gemotiveerd bericht te sturen aan de gemeente Zwartewaterland, Telvorenstraat 2 (8061CB) te Hasselt of via info@zwartewaterland.nl o.v.v. ‘Pachttoewijzing 2023’ en het specifieke perceel. Na afloop van bedoelde termijn, ontvangt u schriftelijk bericht of de ontvangen reacties aanleiding geven om af te wijken van het voornemen en over het vervolgtraject. Indien u zich daarmee niet kunt verenigen, dient u binnen twintig (20) kalenderdagen na ontvangst van dat bericht een gerechtelijke procedure in kort geding te entameren door een dagvaarding daartoe te laten betekenen.
 
Bovengenoemde termijn(en) betreft een vervaltermijn. Bij gebreke van tijdige actie, als hiervoor bedoeld, vervalt het recht tegen al het (in rechte) op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. Bij uitblijven van een tijdige reactie zouden de gemeente en de beoogde pachter immers onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen de voorgenomen verpachting zou worden opgekomen.
 
Voor eventuele vragen of opmerkingen over deze publicatie en het daarin opgenomen voornemen, kunt u contact opnemen met mevrouw M. Bruins Slot van het team Vastgoed via 14 038 of info@zwartewaterland.nl
Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021