De gemeente Zwartewaterland geeft hierbij kennis van haar voornemen om de volgende percelen grond ter beschikking te stellen c.q. in erfpacht uit te geven aan de Stichting Zwembaden Zwartewaterland, hierna genoemd: “de beoogd erfpachter”:

  • De gronden, gebouwen en andere toebehoren behorende bij het zwembadcomplex ‘de Bestevaer’, gesitueerd aan de Prins Clausstraat 2b, 8281 DA te Genemuiden, en kadastraal bekend gemeente Zwartewaterland, GNM sectie K 299 (deels 1.804 m2) en GNM sectie K 564 (deels 6.006 m2). In totaal behoort 7.810 m2 tot het zwembadcomplex. 
  • De gronden, gebouwen en andere toebehoren behorende bij het zwembadcomplex Ariën Prins van Wijngaarden is gesitueerd aan de Veerweg 2, 8061 RA te Hasselt en is kadastraal bekend als gemeente Zwartewaterland, HST sectie G 769 (deels 204 m2) en HST sectie G 838. (deels 13.653 m2). In totaal behoort 13.857 m2 tot het zwembadcomplex. 

De gronden, gebouwen en andere toebehoren behorende bij het Zwembadcomplex De Kragge is gesitueerd aan de Julianastraat 24a, 8064 CD te Zwartsluis en is kadastraal bekend gemeente Zwartewaterland, ZSS sectie D 2197, waarvan 340 m2 hoort bij het zwembadcomplex, alsmede kadastraal bekend als sectie D 2198 waarvan 3.640 m2 hoort bij het zwembadcomplex, alsmede kadastraal bekend als sectie D 2199, waarvan 1.840 m2 hoort bij het zwembadcomplex, alsmede kadastraal bekend als sectie D 3517 waarvan 6.306 m2 hoort bij het zwembadcomplex. In totaal behoort 12.126 m² tot het zwembadcomplex.

De beoogd erfpachter komt volgens de gemeente Zwartewaterland als enige serieuze gegadigde in aanmerking, en wel om het volgende redenen:

  1. De stichting met de gemeente een exploitatieovereenkomst heeft gesloten ten behoeve van de exploitatie van de zwembaden;
  2. Ten behoeve van de exploitatie van de zwembaden de gronden, gebouwen en overige toebehoren ter beschikking gesteld dienen te worden aan de stichting;
  3. De gemeente hiertoe een erfpachtrecht te laten vestigen.

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dient u dit uiterlijk twintig (20) kalenderdagen na publicatie van dit voornemen kenbaar te maken door een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. 

De termijn van twintig (20) kalenderdagen is een vervaltermijn. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. Bij uitblijven van een tijdige reactie zouden de gemeente en de beoogde erfpachter immers onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen de voorgenomen uitgifte in erfpacht zou worden opgekomen.

De Gemeente zal na een wachttijd van twintig (20) kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. 

Voor eventuele vragen of opmerkingen over deze publicatie en het daarin opgenomen voornemen, kunt u contact opnemen met mevrouw Jellema-Algra, Team Vastgoed. U kunt haar bereiken via het e-mailadres info@zwartewaterland.nl of telefonisch via 14 038.
Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).