Een perceel grond gelegen voor en naast Veerweg 1 te Hasselt

De gemeente Zwartewaterland geeft hierbij kennis van haar voornemen om het volgende perceel grond ter beschikking te stellen c.q. te verkopen aan koper(s), hierna genoemd: “de beoogd koper”:

Een perceel grond gelegen voor en naast Veerweg 1 te Hasselt.
Perceel: Hasselt, sectie G, nummers 1359 gedeeltelijk 
Perceelgrootte: ca. 220 m2
 
Het perceel grond uitsluitend gebruikt mag worden overeenkomstig de bestemming Bedrijventerreinen volgens het bestemmingsplan Bedrijventerreinen Zwartewaterland.

De beoogd koper komt volgens de gemeente Zwartewaterland op basis van objectieve, toetsbare en redelijke criteria als enige serieuze gegadigde in aanmerking voor de grondtransactie, en wel om het volgende:

  • De gemeente de ontstane onwenselijke situatie met betrekking tot de inrit van het bedrijf aan de Veerweg 5 te Hasselt wenst op te lossen;
  • De gevonden oplossing toeziet op de aanpassing van de weg en inritconstructie ter hoogte van de hoek Veerweg 1 en de Industrieweg te Hasselt;
  • Geen andere oplossing mogelijk dan wel voorhanden is welke wenselijk is voor één der partijen;
  • Belanghebbende eigenaar is van de gronden die gemeente benodigd is voor de aanpassing van de weg voor de inrit van het bedrijf aan de Veerweg 5 te Hasselt benodigd is;
  • De gemeente de gronden in eigendom heeft welke de belanghebbende sinds lange tijd in gebruik heeft en er sprake is van historische context; 
  • Partijen onder voorbehoud van goedkeuring en met een totstandkomingsvoorbehoud de intentie hebben om met elkaar grond uit te ruilen om de aanpassing van de weg mogelijk te maken.

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dient u dit uiterlijk twintig (20) kalenderdagen na publicatie van dit voornemen kenbaar te maken  door een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. 

De termijn van twintig (20) kalenderdagen is een vervaltermijn. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. Bij uitblijven van een tijdige reactie zouden de gemeente en de beoogde koper immers onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen de voorgenomen verkoop zou worden opgekomen.

Hasselt, 12 april 2023