De gemeente Zwartewaterland geeft hierbij kennis van haar voornemen om het volgende perceel grond ter beschikking te stellen c.q. aan verkrijger(s) in het kader van de grondruiltransactie ten behoeve van de realisatie van de ontwikkeling/verbreding van de 'Schaapssteeg' (onder voorbehoud van goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders), hierna genoemd: 'de beoogd verkrijger':

 • In te brengen gronden:
  Adres: nabij Kamperzeedijk 65, Genemuiden te gemeente Zwartewaterland
  Perceel: Genemuiden, sectie M, nummers 226 gedeeltelijk 
  Perceelgrootte: ca. 311 m2
 • Te verwerven gronden:
  Adres: Kamperzeedijk 65, Genemuiden te gemeente Zwartewaterland
  Perceel: Genemuiden, sectie M, nummers 165 gedeeltelijk 
  Perceelgrootte: ca. 72 m2

Het perceel grond nabij Kamperzeedijk 65 te Genemuiden (sectie M, nummers 226 ged.) uitsluitend gebruikt mag worden overeenkomstig de bestemming ‘verkeer’ volgens het bestemmingsplan Kamperzeedijk 1993. 

De beoogd verkrijger komt volgens de gemeente Zwartewaterland als enige serieuze gegadigde in aanmerking, en wel om het volgende:

 1. De bovengenoemde grondruil noodzakelijk is om de ontwikkeling bij de Schaapssteeg mogelijk te maken.
 2. De gemeente heeft de te verwerven gronden nodig om werkzaamheden uit te voeren om de verbreding van de Schaapssteeg te realiseren (met het oog op de verkeersveiligheid).
 3. De grond nabij Kamperzeedijk 65 te Genemuiden reeds sinds vele jaren in gebruik is door de beoogd verkrijger.
 4. Er mogelijk sprake is van verjaring.
 5. De beoogd verkrijger eigenaar is van de naastgelegen gronden.

Mocht een belanghebbende bezwaren hebben tegen deze uitgifte dan dient hij die bezwaren binnen 20 dagen na publicatie van dit bericht kenbaar te maken door een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. 

De termijn van 20 werkdagen geldt als een vervaltermijn. Als binnen de opgegeven termijn geen kort geding tegen de gemeente aanhangig is gemaakt, kunnen er geen aanspraken jegens de gemeente ter zake van de grondruil van voormelde percelen worden gemaakt (en is de gemeente vrij om (verder) vervolg te geven aan haar voornemen).

Voor eventuele vragen of opmerkingen over deze publicatie en het daarin opgenomen voornemen, kunt u mailen naar m.koca@zwartewaterland.nl. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). 

(18 oktober 2023)