De gemeenteraad vergadert als regel tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag 29 oktober 2020. In verband met de aangescherpte coronamaatregelen wordt deze vergadering digitaal gehouden. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar.

De raadsvergadering zal in ieder geval te beluisteren zijn via ZwartewaterFM, maar zal ook live worden gestreamd.

Inspreken

Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspreken over een onderwerp van de agenda of wilt u een ander onderwerp aan de orde stellen, dan kunt u dit melden bij de griffie(r). Dit is mogelijk tot uiterlijk donderdag 29 oktober 2020, 12.00 uur. T. 14 038 (ma t/m do) of E. griffie@zwartewaterland.nl.
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen zal vervolgens naar een passende oplossing worden gezocht om (digitaal) in te spreken tijdens deze raadsvergadering.  

Rechtstreeks volgen

U bent van harte welkom om de raadsvergadering op donderdag 29 oktober 2020, aanvang 19.30 uur, digitaal te volgen via www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering.


Stukken inzien

Raadstukken 29 oktober 2020

Bespreekpunten op 29 oktober 2020

•    Vaststellen bestemmingsplan Knarrenhof Hasselt
De Stichting Knarrenhof wil op de plaats van de oude gemeentewerf en het voormalig politiebureau en op een deel van de naastgelegen groenstrook een Knarrenhof ontwikkelen. Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Daarom is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan Knarrenhof Hasselt vast te stellen.
•    Dashboard 2e kwartaal 2020 Sociaal Domein
Het college heeft een overzicht opgesteld met daarin de resultaten van het Sociaal Domein over het tweede kwartaal 2020 en de financiële verwachting voor de rest van het jaar. Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van dit overzicht.
•    Programmabegroting 2021-2024
De gemeente stelt elk jaar een begroting op waarin is opgenomen welke doelstellingen zij voor het komende jaar hebben en welke kosten en inkomsten zij verwachten. Uitgangspunt bij de begroting voor 2021  is dat de OZB tarieven met 5% extra worden verhoogd om de gemeentefinanciën op orde te kunnen houden. Het rioolrecht zal worden verlaagd waardoor de stijging van de lokale lasten worden beperkt tot 2%. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de programmabegroting 2021-2024.