De gemeenteraad vergadert als regel tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De volgende raadsvergadering is op donderdag 27 januari 2022. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar.

De raadsvergadering zal in ieder geval te beluisteren zijn via ZwartewaterFM, maar zal ook live worden gestreamd.

Inspreken

Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspreken over een niet-geagendeerd onderwerp, dan kunt u dit melden bij de griffie(r). Dit is mogelijk tot uiterlijk donderdag 27 januari 2022, 12.00 uur. T. 14 038 (ma t/m do) of E. griffie@zwartewaterland.nl.
Vanwege de coronamaatregelen zal vervolgens naar een passende oplossing worden gezocht om (digitaal) in te spreken tijdens deze raadsvergadering.  

Rechtstreeks volgen

U bent van harte welkom om de raadsvergadering op donderdag 27 januari 2022, aanvang 19.30 uur, digitaal te volgen.

Stukken inzien

Raadsstukken

Op de voorlopige agenda van 27 januari 2022 staan de volgende bespreekpunten:

 • Raadsvoorstel Dashboard 3e kwartaal 2021 Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland
  Met het Dashboard Sociaal Domein 3e kwartaal 2021 wordt over de eerste 9 maanden van 2021 inzicht gegeven in het gebruik van de voorzieningen en de kostenontwikkeling van de wetten Jeugdzorg, WMO en Participatie. Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van dit Dashboard.
   
 • Raadsvoorstel Herbenoeming lid Raad van Toezicht Stichting op Kop
  Stichting Op Kop is het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs in de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland. Deze stichting kent een Raad van Toezicht. De leden van deze Raad worden benoemd door de gemeenteraden van Steenwijkerland en Zwartewaterland. Op 1 februari 2022 loopt de zittingsperiode van mevrouw E. Hafkamp af. Zij heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een tweede periode en wordt voorgedragen voor herbenoeming. Indien de gemeenteraden van zowel Steenwijkerland als Zwartewaterland instemmen met de herbenoeming, dan zal deze per 1 februari 2022 ingaan en gelden voor een periode van vier jaar tot 1 februari 2026. Het college adviseert de raad hiermee in te stemmen.  
   
 • Geagendeerde brief van het college van 22 november 2021 over Zwolsesteeg
   
 • Geagendeerde brief van het college van 16 december 2021 over Huisvesting arbeidsmigranten Zwartewaterland