De gemeenteraad vergadert als regel tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De volgende raadsvergadering is op donderdag 16 september 2021. In verband met de coronamaatregelen wordt deze vergadering digitaal gehouden. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar.

De raadsvergadering zal in ieder geval te beluisteren zijn via ZwartewaterFM, maar zal ook live worden gestreamd.

Inspreken

Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspreken over een niet-geagendeerd onderwerp, dan kunt u dit melden bij de griffie(r). Dit is mogelijk tot uiterlijk donderdag 16 september 2021, 12.00 uur. T. 14 038 (ma t/m do) of E. griffie@zwartewaterland.nl.
Vanwege de coronamaatregelen zal vervolgens naar een passende oplossing worden gezocht om (digitaal) in te spreken tijdens deze raadsvergadering.  

Rechtstreeks volgen

U bent van harte welkom om de raadsvergadering op donderdag 16 september 2021, aanvang 19.30 uur, digitaal te volgen.

Stukken inzien

Raadsstukken

Op de voorlopige agenda van 16 september 2021 staan de volgende bespreekpunten:

 • Raadsvoorstel toepassing coördinatieregeling Vebe / Zevenhont Zuid
  In juli 2019 heeft de raad besloten onder voorwaarden principemedewerking te verlenen aan het uitbreidingsverzoek van tapijtfabriek Vebe ter grootte van 15 ha netto op Zevenhont Zuid. Naar aanleiding van dit besluit zijn ambtelijk de voorbereidingen opgestart, is er een overeenkomst gesloten en heeft er een voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegen. Om de ruimtelijke procedures met betrekking tot de ontwikkeling en realisatie van de tapijtfabriek van Vebe zoveel als mogelijk te stroomlijnen wordt voorgesteld de wettelijke coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening hierop van toepassing te verklaren.
 • Raadsvoorstel Omgevingsvisie Zwartewaterland
  De gemeente is op basis van de Omgevingswet verplicht tot het vaststellen van een Omgevingsvisie voor (delen van) haar grondgebied. De ontwerp Omgevingsvisie Zwartewaterland is samen met inwoners en organisaties uit de gemeente ontwikkeld. De ontwerp-Omgevingsvisie is medio vorig jaar door de gemeenteraad vrijgegeven voor het inwinnen van zienswijzen. De zienswijzen zijn voor het college aanleiding geweest om de visie op onderdelen aan te scherpen. De aanscherpingen zijn met de raad gedeeld in een informatiebijeenkomst en zijn verwoord in de Nota van beantwoording zienswijzen en zijn vervolgens in de visie verwerkt. De raad wordt voorgesteld om de Omgevingsvisie Zwartewaterland vast te stellen. 
 • Raadsvoorstel Nieuw inkoopbeleid gemeente Zwartewaterland 2021
  Sinds mei 2020 maakt de gemeente Zwartewaterland gebruik van de diensten van SSC ONS Zwolle, waaronder de inkoopfunctie. Hierdoor worden de mogelijkheden tot effectief en efficiënt samenwerken vergroot. Een belangrijke voorwaarde voor samenwerken is het hebben van een ‘identiek’ inkoopbeleid. Het gebruik van één compact document werkt effectiever en efficiënter dan de huidige twee separate documenten (inkoopbeleid en -protocol). Het college stelt de raad voor het nieuwe inkoopbeleid vast te stellen. 
 • Raadsvoorstel Vaststellen lokale beleidsagenda gemeenten Staphorst en Zwartewaterland 2021-2025 ‘Van beschermd wonen naar beschermd thuis’
  Binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning vindt een doorcentralisatie plaats van de voorziening beschermd wonen. Per 2023 vindt de financiering niet meer plaats via centrumgemeente Zwolle, maar is dit een verantwoordelijkheid van alle gemeenten. Tegelijkertijd wordt beschermd wonen getransformeerd, waardoor meer ingezet wordt op beschermd thuis. Om hier invulling aan te geven op lokaal niveau is een beleidsagenda opgesteld samen met de gemeente Staphorst onder de titel ‘Van beschermd wonen naar beschermd thuis’. Deze agenda wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.