De gemeenteraad vergadert als regel tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De volgende raadsvergadering is op donderdag 14 oktober 2021. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar.

De raadsvergadering zal in ieder geval te beluisteren zijn via ZwartewaterFM, maar zal ook live worden gestreamd.

Inspreken

Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspreken over een niet-geagendeerd onderwerp, dan kunt u dit melden bij de griffie(r). Dit is mogelijk tot uiterlijk donderdag 14 oktober 2021, 12.00 uur. T. 14 038 (ma t/m do) of E. griffie@zwartewaterland.nl.
Vanwege de coronamaatregelen zal vervolgens naar een passende oplossing worden gezocht om (digitaal) in te spreken tijdens deze raadsvergadering.  

Rechtstreeks volgen

U bent van harte welkom om de raadsvergadering op donderdag 14 oktober 2021, aanvang 19.30 uur, digitaal te volgen.

Stukken inzien

Raadsstukken

Op de voorlopige agenda van 14 oktober 2021 staan de volgende bespreekpunten:

  •  Raadsvoorstel Het ongewijzigd vaststellen van het ontwerp ‘Paraplubestemmingsplan Wonen’
    In september 2020 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit ‘Wonen’ genomen. Hiermee wil de raad meer grip houden op de huisvesting van onder andere arbeidsmigranten om de druk op de woningmarkt en eventuele overbewoning en/of overlast te voorkomen. Het ontwerp ‘paraplubestemmingsplan wonen’ heeft ter inzage gelegen en hier zijn geen zienswijzen op ingebracht. Het vaststellen van het bestemmingsplan is de laatste stap in de procedure. De raad wordt voorgesteld hiermee in te stemmen zodat er een actueel planologisch kader is voor de huisvesting van arbeidsmigranten.  
  • Raadsvoorstel Rioleringsplan Zwartewaterland 2022 tot en met 2026
    Gemeenten hebben een zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afval-, hemel- en grondwater. De wijze waarop een gemeente daar invulling aan geeft wordt weergegeven in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Het college stelt de raad voor in te stemmen met het Rioleringsplan.