De gemeenteraad vergadert als regel tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De volgende raadsvergadering is op donderdag 1 juli 2021. In verband met de coronamaatregelen wordt deze vergadering digitaal gehouden. De stukken voor deze vergadering zijn digitaal beschikbaar.

De raadsvergadering zal in ieder geval te beluisteren zijn via ZwartewaterFM, maar zal ook live worden gestreamd.

Inspreken

Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspreken over een onderwerp van de agenda of wilt u een ander onderwerp aan de orde stellen, dan kunt u dit melden bij de griffie(r). Dit is mogelijk tot uiterlijk donderdag 1 juli2021, 12.00 uur. T. 14 038 (ma t/m do) of E. griffie@zwartewaterland.nl.
Vanwege de coronamaatregelen zal vervolgens naar een passende oplossing worden gezocht om (digitaal) in te spreken tijdens deze raadsvergadering.  

Rechtstreeks volgen

U bent van harte welkom om de raadsvergadering op donderdag 1 juli 2021, aanvang 19.30 uur, digitaal te volgen.

Stukken inzien

Raadsstukken

Bespreekpunten op 1 juli 2021 zijn:

 •  Brief college van 19 mei 2021 over Evaluatie reclamebelasting Genemuiden
 • ​​​​​​ Raadsvoorstel Advies Auditcommissie inzake Jaarverantwoording 2020
   De auditcommissie adviseert de gemeenteraad de jaarverantwoording 2020 vast te stellen. 
 • Raadsvoorstel Jaarverantwoording 2020
  Jaarlijks moet de gemeenteraad, op grond van de Gemeentewet, voor 15 juli een vastgestelde jaarrekening vaststellen en indienen bij de provincie. In de jaarverantwoording is de mate waarin de doelstellingen conform de begroting 2020 en het daarin vastgestelde (financiële) kader zijn uitgevoerd opgenomen. Het college adviseert de gemeenteraad deze vast te stellen.
 • Raadsvoorstel Opheffen geheimhouding
 • De raad kan de aan hem, door verschillende bestuursorganen en commissies, opgelegde geheimhouding bekrachtigen. Deze geheimhouding hoeft niet in alle gevallen te blijven voortduren. Vanwege het belang van openbaar en transparant bestuur wordt de gemeenteraad voorgesteld op een aantal stukken de geheimhouding op te heffen. 
 • Raadsvoorstel aanpassingen vergaderstructuur
  In de afgelopen 10 jaar is er veel veranderd in gemeenten, zoals transities in het sociaal domein, de aanstaande invoering van de omgevingswet, de energietransitie en de vele vormen van burger- en overheidsparticipatie. Als gevolg van deze veranderingen zijn een aantal praktische aanscherpingen voorgesteld voor de huidige vergaderstructuur. Het betreft: invoering informatiebijeenkomsten nieuwe stijl, aanscherping bespreking A-onderwerpen tijdens raadsvergaderingen, wijziging van het inspreekrecht en het instellen van een agendacommissie. De raad wordt voorgesteld om deze aanscherpingen uit te proberen voor een proefperiode van vier maanden. 
 • Raadsvoorstel aanwijzen BDO als nieuwe accountant
  Het huidige contract met de accountant loopt ten einde. Om deze reden is er in de afgelopen periode een aanbesteding van accountantsdiensten geweest. Aan de raad wordt voorgesteld om BDO als nieuwe accountant te benoemen met ingang van het boekjaar 2021 voor een periode van vier jaar.