Terugvordering en verhaal

Home > Sociaal Domein > Terugvordering en verhaal

Terugvordering en verhaal

 • Samenvatting

  Terugvordering uitkering

  De gemeente vordert een uitkering die te veel of ten onrechte is uitgekeerd altijd terug. Alleen om dringende redenen kan daar geheel of gedeeltelijk van worden afgezien. Bij terugvordering moet degene die ten onrechte een uitkering of te veel uitkering heeft ontvangen, zélf terugbetalen.

  Verhaal

  Daarnaast kan de gemeente verleende bijstand soms terugeisen van iemand anders. In dat geval spreken we van verhaal. Het gaat om personen die hun onderhoudsplicht niet nakomen, bijvoorbeeld om ouders of ex-echtgenoten die hun onderhoudsplicht niet nakomen. Het verhalen van verleende bijstand vindt altijd plaats bij iemand anders dan degene aan wie bijstand is verleend.

  Wanneer krijgt u met terugvordering te maken?

  Als u een uitkering heeft ontvangen waar u (gedeeltelijk) geen recht op had. Bijvoorbeeld omdat achteraf blijkt dat u toch recht heeft op een WW uitkering, een Ziektewet uitkering of doorbetaling van loon. Het kan ook zijn dat uw uitkering te laat is beëindigd, bijvoorbeeld omdat die al was overgemaakt naar uw bankrekening terwijl u net had doorgegeven dat u werk had gevonden. Ook wanneer er sprake is van fraude wordt natuurlijk het gedeelte van de uitkering waar u geen recht op had teruggevorderd.

  • Werkwijze
   Indien mogelijk wordt eerst geprobeerd de teveel ontvangen uitkering te verrekenen met bijvoorbeeld het vakantiegeld dat u nog tegoed heeft of met de uitkeringsinstantie of de werkgever waar u nog geld van krijgt. Als dat niet mogelijk is wordt bekeken of u het bedrag in één keer of in termijnen kunt terugbetalen.

  • Bruto of netto?
   De gemeente betaalt over uw uitkering ook premies en belastingen. U merkt hier niets van omdat een bijstandsuitkering netto wordt verstrekt. Als een bijstandsuitkering wordt teruggevorderd en het betreft een vorig belastingjaar dan zal de gemeente uw uitkering bruto terugvorderen. Dit houdt in dat de uitkering teruggevorderd wordt inclusief de door de gemeente afgedragen premies en belastingen. In de praktijk kan dit bedrag 40% hoger zijn dan de aan u verstrekte uitkering. Het is daarom verstandig om voor 31 december uw uitkering te hebben terugbetaald. Mocht dit niet lukken en de uitkering wordt bruto teruggevorderd dan is er veelal de mogelijkheid om dit bruto gedeelte via de aangifte inkomstenbelasting terug te krijgen.

  Wanneer krijgt u met verhaal te maken?

  U kunt met verhaal te maken krijgen wanneer uw ex-partner bijstand aanvraagt. De gemeente gaat dan bekijken in hoeverre u in staat bent een bijdrage te leveren. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met uw financiële situatie en met een eventueel door de rechtbank opgelegd alimentatievonnis. Als u niet gehuwd was, maar samenwoonde is er geen verhaalsplicht voor uw ex-partner, maar wel voor erkende kinderen.

  Als u kort voordat u bijstand ontving een bedrag heeft geschonken, zal de gemeente dat bedrag verhalen op degene die van u die schenking heeft ontvangen. Dit gebeurt alleen als u door die schenking in de bijstand bent gekomen. Dat is bijvoorbeeld het geval als u een deel van uw spaargeld weggeeft, om eerder een bijstandsuitkering te kunnen krijgen. Als u erft van iemand die tijdens zijn leven een bijstandsuitkering ontving, kan de gemeente verhalen op uw erfdeel. De bepalingen die gelden voor het vrij te laten 'bescheiden vermogen' en de vrijlating van vermogen bij krediethypotheek blijven in dat geval veelal van toepassing. Tenslotte kan er nog sprake zijn van verhaal wanneer de gemeente bijstand verstrekt aan uw zelfstandig wonende kind in de leeftijd van 18 tot 21 jaar, waarvoor u dus nog onderhoudsplichtig bent.