Home > Sociaal Domein > Wat is Wmo?

Wat is Wmo?

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Het gaat in dit geval om de Wmo 2015. Dit is het jaar dat deze wet van kracht werd (per 1 januari 2015). De Wmo heeft als doel het meedoen aan de samenleving. Dit houdt in dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en dat u actief kunt meedoen aan de samenleving. Ook als u een beperking of een belemmering hebt. De Wmo houdt ook wel de zorg- en ondersteuningstaak van de gemeente in.

Belangrijk in de Wmo:

  1. Er is eerst een eigen verantwoordelijkheid om een (zorg- of ondersteunings)probleem op te lossen.
  2. Als dat niet lukt wordt gekeken of er in het netwerk (familie, buren, etc…) mensen zijn die u kunnen helpen met het oplossen van het probleem.
  3. Als dat niet lukt wordt gekeken naar inzet van een voorziening.
    • Eerst wordt gekeken of een algemene voorziening beschikbaar is. Dit is een vrij toegankelijke voorziening waarvoor geen toegangstoets noodzakelijk is. Denk aan activiteiten van het welzijnswerk.
    • Als de algemene voorziening niet toereikend is, wordt een maatwerkvoorziening ingezet. Deze is op de cliënt afgestemd. Hiervoor geldt een toegangstoets en moet een indicatie gesteld worden door de gemeente.

Wmo-taken gemeenten sinds 2015

Gemeenten zijn al sinds 2007 verantwoordelijk voor de Wmo. Het ging om een combinatie van het welzijnswerk, de huishoudelijke hulp en enkele regelingen uit de AWBZ. Sinds 1 januari 2015 zijn er, als gevolg van de decentralisaties, taken bij gekomen op het gebied van individuele begeleiding, groepsbegeleiding, respijtzorg, persoonlijke verzorging en cliëntondersteuning.

Project Samen Zwartewaterland

Belangrijk in de uitwerking van de taken is dat de gemeente dit niet alleen doet. Dit moet samen met bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven gebeuren. Samen met partners is daarom het project Samen Zwartewaterland opgericht.

Beleid en regelgeving

Het beleid van de gemeente Zwartewaterland voor de Wmo is opgenomen in het Wmo-beleidskader “Omzien naar Elkaar”. Dit plan is in 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. Het beleid is uitgewerkt in de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zwartewaterland 2018.

Documenten