Nederland is verdeelt in dertig energieregio’s. De gemeente Zwartewaterland maakt samen met tien andere buurgemeenten, de provincie Overijssel, drie waterschappen en drie netwerkbeheerders deel uit van de regio: RES West-Overijssel. Samen stellen we een Regionale Energie Strategie op. In deze strategie beschrijven we op welke wijze wij onze bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie.

De komende tien jaar gaan we windmolens en zonneparken bouwen. Dat gaat ons landschap veranderen. Dat is lastig, dat begrijpen we. Maar we moeten deze opdracht uitvoeren. Voor een schonere leefomgeving en een leefbaar klimaat voor onszelf en onze kinderen. We gaan samen op weg naar een schonere toekomst.

Bekijk ook dit filmpje over de RES:

 

 

We stellen de RES op in drie stappen

Het proces van de RES bestaat uit drie fasen. (1) de startnotitie, (2) de concept-RES en (3) de definitieve RES. De gemeenteraad en het college van onze gemeente zijn nauw betrokken bij het doorlopen van deze fasen.
 

Startnotitie 

In de startnotitie staat beschreven welke stappen de regio RES West-Overijssel neemt om te komen tot de regionale energiestrategie. Alle deelnemers van deze regio zijn akkoord met de startnotitie. Op 12 december 2019 is de gemeenteraad van Zwartewaterland akkoord gegaan met de startnotitie. De startnotitie leest u hier.
 

Concept RES

Samen met de partners uit de regio is de afgelopen periode gewerkt aan de concept RES. Deze is nu klaar. De concept-RES is een eerste concept van de energiestrategie 1.0, die volgend jaar klaar moet zijn. 

In de concept RES geeft de regio de mogelijke regionale bijdrage aan de nationale opgave. De concept-RES draagt de titel ‘Naar een opgewekt West-Overijssel’. De strategie gaat uit van in totaal 1,6 TWh aan zonne- en windenergie in West-Overijssel in 2030. Dit staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van 500.000 huishoudens. De concept-RES van West-Overijssel is te vinden op 
www.reswestoverijssel.nl/conceptres.

In april en mei praten de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de waterschappen in West-Overijssel over de concept-strategie. Zij leveren adviezen die we meenemen in de ontwikkeling van de concept-RES naar de RES 1.0.  Op 1 juni leveren de samenwerkende partijen een concept-RES in bij het Rijk. Het Planbureau voor de Leefomgeving bekijkt of alle concept RES’en samen de nationale klimaatdoelstelling bereiken.

Bekijk hier stukken uit de gemeenteraadsvergadering van donderdag 11 juni 2020, waarin de gemeenteraadsleden spraken over het concept bod RES.

Definitieve RES, de RES 1.0

Uiterlijk 1 maart 2021 moet de definitieve RES, de RES 1.0 af zijn. Voor deze datum stelt de gemeenteraad van Zwartewaterland vast wat onze bijdrage aan de klimaatdoelstellingen gaat zijn. Elke twee jaar bekijken we of de plannen nog kloppen of dat we de strategie bij moeten stellen. Bijvoorbeeld omdat er nieuwe technieken zijn waarmee we net zoveel energie kunnen opwekken als met zon en wind. In 2030 moeten de plannen uit de RES 1.0 uitgevoerd zijn.

Strip met uitleg regionale energietransitie

Heeft u gevonden wat u zocht?