Het bestemmingsplan voorziet in de planologische wijziging van de huidige bestemming ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

De gemeenteraad van Zwartewaterland heeft op 3 maart 2022 besloten de partiële herziening Sasweg 1a/Buitenhaven 2 te Genemuiden vast te stellen. De gemeenteraad heeft besloten om voor deze partiële herziening geen exploitatieplan vast te stellen.

De partiële herziening voorziet in de planologische wijziging van de huidige bestemming ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’. 

Inzage

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 16 maart 2022 tot en met 26 april 2022 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunnen in die periode worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl. U vindt het plan via de zoekfunctie met het planidentificatienummer: NL.IMRO.1896.BP0079-VS01. (Kopieer het planidentificatienummer. Klik in ruimtelijkeplannen.nl op 'plannen zoeken' en plak het planidentificatienummer in het zoekveld 'zoek op plannaam of -nummer')

Gelet op de maatregelen van de gemeente Zwartewaterland in relatie tot het coronavirus is de papieren versie van het bestemmingsplan, in het gemeentehuis, enkel in te zien op afspraak. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14038.

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling kan van 16 maart 2022 tot en met 26 april 2022 door belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen, beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als een belanghebbende beroep instelt kan deze verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moeten worden gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 27 april 2022, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.