Onderwijs speelt een prominente rol in het leven van de jeugd en hun ouders. In de jaren dat kinderen het onderwijs bezoeken ontwikkelen zij vaardigheden en doen zij kennis op die hen zo goed mogelijk moet voorbereiden op een plek in de samenleving van de toekomst. Goed onderwijs is primair een taak en verantwoordelijkheid van de scholen. De gemeente faciliteert waar nodig of gewenst. Het zorgen voor goede huisvesting is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en schoolbesturen. 

Overzicht scholen 

In de gemeente Zwartewaterland zijn 16 basisscholen gevestigd en 1 voortgezet onderwijsschool. Meer informatie over de basisscholen en het voorgezet onderwijs in Zwartewaterland vindt u in de gemeentegids

Speciaal onderwijs

Kinderen die, om wat voor reden dan ook, zijn aangewezen op onderwijs en begeleiding die niet kan worden geboden door het reguliere basis- en voortgezet onderwijs kunnen worden geplaatst op een school voor speciaal onderwijs. Binnen de gemeentegrenzen van Zwartewaterland zijn geen scholen voor speciaal onderwijs gevestigd. Deze scholen vindt u in de omliggende gemeentes Zwolle, Kampen en Meppel. Voor het vervoer van en naar deze scholen kunnen ouders in veel gevallen gebruik maken van de regeling voor het leerlingenvervoer.

Leerplicht

Leerplicht is de wettelijke verplichting kinderen onderwijs te laten volgen. In 1969 werd de Leerplichtwet ingevoerd. Volgens de huidige wetgeving zijn kinderen van 5 tot 18 jaar leerplichtig. Lees meer over de leerplicht en mogelijkheden voor bijzonder verlof en vrijstelling

Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie onderzoekt en beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Op de website van de Onderwijsinspectie vindt u onder meer de beoordeling van de scholen in de gemeente Zwartewaterland, de zogenoemde kwaliteitskaarten.

Samenwerking scholen en gemeente

In Zwartewaterland werken de scholen en de gemeente samen op meerdere terreinen. De scholen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun onderwijs en worden daarbij gefaciliteerd/ondersteund door de gemeente. Huisvesting, leerlingenvervoer, leerplicht, schoolbegeleiding en het voorkomen van onderwijsachterstanden zijn hierbij belangrijke aandachtsgebieden. Daarnaast heeft de gemeente een nadrukkelijke rol in de samenwerking tussen scholen en andere organisaties op het terrein van jeugd.

Onderwijskansenbeleid

De gemeente streeft na dat ieder kind uit Zwartewaterland met gelijke kansen de onderwijsloopbaan kan doorlopen. Daarom is het Onderwijskansenbeleid 'Gelijke kansen voor ieder kind' ontwikkeld. Belangrijke thema’s zijn het voorkomen van onderwijs- en ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen en de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. Andere thema’s zijn de integratie van anderstalige kinderen en hun ouders, taalontwikkeling, sociaal emotionele en motorische ontwikkeling en hulp bij het opvoeden en opgroeien. De gemeente heeft de uitgangspunten uit het onderwijskansenbeleid samen met lokale partners verder uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.

Meer informatie op website Rijksoverheid

Op de website van de Rijksoverheid kunt u veel algemene informatie vinden over het basisonderwijs, met name in de gids voor ouders en verzorgers.