Home > Ondernemers > Bestemmingsplannen > Hasselt > Vaststelling bestemmingsplan herziening geluidzone industrieterrein Zwartewater, Hasselt

Vaststelling bestemmingsplan herziening geluidzone industrieterrein Zwartewater, Hasselt

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend: De gemeenteraad van Zwartewaterland heeft op 26 september 2019 besloten het bestemmingsplan herziening geluidzone bedrijventerrein Zwartewater, Hasselt vast te stellen. De gemeenteraad heeft besloten om voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

Inzage

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 9 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunnen in die periode worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis en op onderaan deze pagina. Ook zijn de stukken in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl het planidentificatienummer is: NL.IMRO.1896.BP0061-VS01.

Zienswijze

Tegen het besluit tot vaststelling kan van 9 oktober t/m 20 november 2019 door belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als een belanghebbende beroep instelt kan deze verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moeten worden gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 21 november 2019, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Downloads

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038