Home > Ondernemers > Bestemmingsplannen > Uitbreiding Industriehaven Genemuiden

Uitbreiding Industriehaven Genemuiden

Bestemmingsplan Uitbreiding Industriehaven Genemuiden

Het bestemmingsplan Uitbreiding Industriehaven Genemuiden (digitaal identificatienummer: NL.IMRO.1896.BP0028-VS01) voorziet in de mogelijkheid om de haven te vergroten, extra kade aan te leggen en 1,2 hectare nieuw havengebonden bedrijventerrein in te richten. Het plangebied omvat de Industriehaven aan het Zwarte Water, ten noorden van de Kokosstraat en de Sasdijk.

Natura 2000

Omdat het project deels binnen de grenzen van het Natura2000-gebied “Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht” ligt, is onderzocht of sprake is van negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van het gebied. Hiervoor zijn een Passende Beoordeling en een MER opgesteld. Deze zijn als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd.

Onherroepelijk

Bestemmingsplan Industriehaven Genemuiden en de MER hebben met ingang van 9 november 2011 zes weken ter inzage gelegen voor zienswijzen. De ingediende zienswijzen zijn door de gemeenteraad betrokken bij de afwegingen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Mede naar aanleiding hiervan zijn bestemmingsplan en MER gewijzigd vastgesteld op 27 september 2012. Tegen het vaststellingsbesluit is beroep ingesteld en daarbij is verzocht om de inwerkingtreding van het bestemmingsplan op te schorten. In een voorlopige uitspraak heeft de Raad van State geoordeeld dat er geen reden is om de inwerkingtreding van het bestemmingsplan op te schorten. Het bestemmingsplan kan daarom als basis dienen voor de uit te voeren werkzaamheden. Op 24 juli 2013 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de bodemprocedure en de beroepen afgewezen. Het bestemmingsplan is daarmee onherroepelijk geworden.

Downloaden

De bestemmingsplanstukken zijn hieronder te downloaden, met uitzondering van de bijlagen van de MER, die vanwege de grootte alleen via www.ruimtelijkeplannen.nl digitaal zijn in te zien. Klikt u door naar de website onder 'Gerelateerde websites' op deze pagina.
 

Gerelateerde websites:

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038