Home > Ondernemers > Bestemmingsplannen > Hasselt > Ontwerpbestemmingsplan en –omgevingsvergunning ‘Herontwikkeling locatie Bodewes’ te Hasselt

Ontwerpbestemmingsplan en –omgevingsvergunning ‘Herontwikkeling locatie Bodewes’ te Hasselt

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken bekend dat een ontwerp van een bestemmingsplan is voorbereid voor de locatie Van Nahuysweg 8 te Hasselt. Het bestemmingsplan richt zich op de herontwikkeling van de locatie van een industriële functie naar een recreatieve functie en de realisatie van een nieuwe weg parallel aan de N331.

Voorontwerp

Het voorontwerpbestemmingsplan en de concept omgevingsvergunning hebben van 7 september tot en met 28 september 2017 voor inspraak ter inzage gelegen. Ook is een inloopmiddag en –avond voor omwonenden en belangstellenden georganiseerd en is conform artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening vooroverleg gevoerd met diverse wettelijke instanties.

Coördinatieregeling

Op 23 maart 2017 heeft de gemeenteraad van Zwartewaterland besloten dat de coördinatieregeling uit paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is op de diverse procedures voor deze ontwikkeling. De ontwerpen van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning worden gezamenlijk ter inzage gelegd voor zienswijzen en nadat een besluit is genomen gezamenlijk ter inzage gelegd voor beroep.

Ter inzage

In het kader van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht in relatie tot artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht liggen het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning gedurende 6 weken ter inzage, met ingang van woensdag 2 mei 2018.

Zienswijzen

Binnen de 6 weken waarin de stukken ter inzage liggen kan een ieder zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning naar voren brengen bij de gemeenteraad van Zwartewaterland. Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar het volgende adres: Postbus 23, 8060 AA Hasselt. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen via 14038.

De genoemde stukken kunt u op deze pagina downloaden. De stukken kunnen ook worden ingezien in de omschreven periode in het gemeentehuis te Hasselt tijdens openingstijden. Tevens zijn de stukken ook beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl, het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.1896.BP0060-OW01. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming door de gemeenteraad.

afbeelding impressie herontwikkeling locatie bodewes

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038