Home > Ondernemers > Bedrijventerreinen > Herstructurering bedrijventerrein Zwartewater

Herstructurering bedrijventerrein Zwartewater

 • De Randweg, Hanzeweg en Productie-/Industrieweg worden aangepast en waar nodig uitgebreid
 • Er wordt een nieuwe weg aangelegd (Euroweg) die aansluit  op de Werkerlaan
 • Er wordt een apart, vrij liggend, fietspad aangelegd over de bestaande dijk, hierdoor ontstaat een aangename en veilige route voor langzaam verkeer vanuit het centrum van Hasselt, via de dijk langs het Zwartewater naar Zwolle.

Interesse in een kavel? Klik hier!

Infrastructurele aanpassingen

Aanleg en voltooiing Euroweg (zuidelijke randweg)

 • Aanleg en voltooiing van de (nieuwe) Euroweg, vanaf de rotonde aan de Werkerlaan/N331, door de weilanden naar de Randweg op het bestaande bedrijventerrein Zwartewater
 • Vanaf de rotonde aan de Werkerlaan is een eerste aanzet met aftakking gerealiseerd
 • Aan de zijde van het  bedrijventerrein wordt aangetakt op de bestaande Randweg en op de (eventueel) door te trekken Hanzeweg: er ligt al een provisorische aantakking voor het bedrijf van Veltman

De aanleg en inrichting van de Euroweg is afgerond en de Euroweg is in gebruik genomen.

Verbinding Hanzeweg-Randweg

Realiseren van de verbinding van de bestaande Hanzeweg over bestaande bedrijventerreinen (die eigendom van HMO), naar een nu doodlopend stuk (de Hanzeweg), dat aansluit op de Randweg en Euroweg. Na de zomerperiode vindt de aanbesteding van de Hanzeweg plaats. Na de aanbesteding wordt gestart met de uitvoering.

Waterfront: verbetering Industrieweg en Productieweg

 • Het Waterfont wordt nu ontsloten door de Productieweg en de Industrieweg: smalle straten, met smalle profielen en met vaak een rommelige inrichting
 • Deze wegen worden heringericht en zoveel mogelijk opgeschoond en waar mogelijk wordt het profiel verbreed
 • De bestaande klinker bestrating wordt vervangen door asfalt, met zoveel mogelijk een eenduidige inrichting
 • Er komen bermen/leidingstroken en een strikte scheiding tussen de kavels en de openbare weg
 • Het rioolstelsel wordt vernieuwd en regenwaterafvoer aangelegd

Na de zomerperiode vindt de aanbesteding van de Productieweg en Industrieweg plaats. Na de aanbesteding wordt gestart met de uitvoering.

Verbetering Randweg

De Randweg is een belangrijke weg in het bedrijventerrein Zwartewater, nu deze op de Euroweg is aangesloten. Omdat deze weg zo belangrijk is, moet de inrichting helder, eenduidig en veilig zijn. De inrichting van de Randweg is dan ook in totaliteit aangepakt.

Vrijliggend fietspad

Er is een vrij liggend fietspad op de dijk langs de Randweg in Hasselt gerealiseerd. In de vorige situatie eindigde het fietspad abrupt en moest de fietser zijn weg al zoekend vervolgen over het industrieterrein. Dit werd als vervelend en onveilig ervaren. Door het aanleggen van het fietspad op dijk tussen de Zwolsedijk en de Hanzeweg is er weer een veilige en aantrekkelijke fietsroute.

Verbetering riolering

De riolering wordt verbeterd doordat de capaciteit van het gescheiden afvoeren van  hemelwater wordt vergroot. En de aanleg en verbetering van terugslagkleppen bij lozingspunten in het Zwartewater.

Verbeteren verkeersveiligheid

Met de herstructurering krijgt de openbare ruimte een opwaardering. Naast het investeren in de bereikbaarheid van het bedrijventerrein, biedt dit kansen om te investeren in de verkeersveiligheid op het bedrijventerrein. Dit kan door conform Duurzaam Veilig onderscheid te maken in enerzijds wegen gericht op het toegang bieden naar de bedrijfspercelen en anderzijds wegen gericht op het ontsluiten van het bedrijventerrein en het afwikkelen van verkeer. Om aan dit onderscheid vorm te geven is op 11 april 2016 een verkeersbesluit genomen waarmee op een aantal wegen op het bedrijventerrein de maximum snelheid wordt verlaagd naar 30 km/uur.

Download het verkeersbesluit (pdf)

Beheerplan

In samenspraak met de ondernemers op het bedrijventerrein Zwartewater wordt een beheerplan opgesteld. Doel is de kwaliteit, uitstraling en bedrijfseconomische waarde van het terrein te handhaven en waar mogelijk te verbeteren.

Overzichtskaart werkzaamheden bedrijventerrein Zwartewater

Klik op de markeringen om te zien wat de status van de werkzaamheden is.

Kaart wegen Hasselt

     

Meer informatie

Voor meer informatie over herstructurering bedrijventerrein Zwartewater kunt u contact opnemen met projectmanager Piet van de Kerkhof, T 06-2049 0194 of p.vandekerkhof@zwartewaterland.nl 
Zie ook: Zwartewater, herontwikkeling leegstaande panden en lege kavels

Contact

Melding doorgeven

Openingstijden

Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt
E info@zwartewaterland.nl
T 14 038