Home > Omgevingswet > Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

Wat is het?

De Omgevingsvisie is één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Verplicht voor het Rijk, provincies en gemeenten, dus ook voor de gemeente Zwartewaterland. In de Omgevingsvisie staan de ontwikkelingen en ambities voor ons grondgebied. De visie is geen gedetailleerd plan maar toont de hoofdlijnen voor het langetermijnbeleid. De Omgevingsvisie bevat de strategische hoofdkeuzen voor de fysieke leefomgeving. De visie geeft aan waar kansen en ontwikkelingen zich voordoen voor initiatiefnemers, bewoners en bedrijven op de langere termijn.

Wat betekent het voor mij?

In die visie staat wat wij met elkaar belangrijk vinden als het om de leefomgeving gaat: over alles wat u ziet, ervaart, hoort en ruikt. Dit kan over gebouwen, wegen, stoepen en water gaan, maar ook over gras, bomen en monumenten. Over vergrijzing, het omgaan met polders, bereikbaarheid, wel of geen winkels. Over gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. In de Omgevingsvisie denken we vanuit de maatschappelijke opgaven voor de fysieke leefomgeving. En daar koppelen we beleidsdoelstellingen aan. Waar deze doelstellingen onderling botsen, maken we keuzes. De visie dient ook ter onderbouwing van keuzes in andere instrumenten van de wet: programma's, het Omgevingsplan en vergunningen.

Hoe maken we het?

We denken na over hoe we de maatschappelijke opgaven voor de fysieke leefomgeving voor ons grondgebied in­­ beeld gaan brengen. Daarbij willen wij onze omgeving betrekken. Vragen die wij hierbij stellen zijn:

  • Wat zijn de sterke kanten van onze gemeente?
  • Wat vindt u belangrijk voor de gemeente, waar wordt u blij van?
  • Waarom woont, werkt, leeft u graag in onze gemeente?
  • Wat mist er in onze gemeente en hoe kunnen we dat met elkaar verder ontwikkelen?

Denkt u mee?

De omgevingsvisie willen we samen met u maken. U kunt meepraten over onderdelen van de omgevingsvisie. Hoe dit precies vorm gaat krijgen wordt nog uitgewerkt. Wilt u in de toekomst meedenken of wilt u graag meer weten over de omgevingsvisie? Meld u zich dan alvast aan via onderstaand formulier:

Aanmelden