Home > Omgevingswet > Omgevingsvergunning 2020

Omgevingsvergunning 2020

De toekomstige Omgevingsvergunning volgens de nieuwe Omgevingswet
 

Wat is het?

Met een omgevingsvergunning vragen burgers en bedrijven (en overheden), precies zoals nu het geval is, toestemming om één of meer activiteiten in de fysieke leefomgeving uit te voeren. De nieuwe Omgevingswet regelt straks zoveel mogelijk activiteiten met algemene regels. Voor een beperkt aantal activiteiten is dan een vergunning nodig bijvoorbeeld bouwactiviteiten, milieubelastende activiteiten en rijksmonumentenactiviteiten. De omgevingsvergunning in de Omgevingswet integreert en harmoniseert de vergunningverlening voor bestaande vergunningplichtige activiteiten.

De nieuwe omgevingsvergunning onder de nieuwe Omgevingswet wordt, anders dan nu onder de Wabo, opgeknipt in een technische vergunning en een ruimtelijke vergunning. De aanvraag technische vergunning wordt dan getoetst aan het Besluit bouwwerken leefomgeving. De ruimtelijke vergunning wordt dan getoetst aan het omgevingsplan. De gemeente bepaalt zelf welke bouwwerken toegestaan zijn op grond van het omgevingsplan en waarvoor de ruimtelijke vergunning dus niet nodig is.

Wat betekent het voor mij?

Een aanvrager kan een omgevingsvergunning voor één of meer activiteiten aanvragen. Uitgangspunt is dat u één aanvraag doet bij één loket en dat u van één bevoegd gezag toestemming krijgt. U bepaalt zelf voor welke activiteiten u een vergunning aanvraagt en wanneer u dat doet. U kunt voor verschillende vergunningplichtige activiteiten tegelijk één aanvraag indienen, maar u kunt er ook voor kiezen om de aanvragen los van elkaar over een langere periode te doen.

Hoe maken we het?

De gemeente is bezig de omgevingsvergunning en de processen rondom de omgevingsvergunning opnieuw in te richten conform de Omgevingswet. Meer informatie over het instrument omgevingsvergunning vindt u op de website Aan de slag met de Omgevingswet

Nu een omgevingsvergunning aanvragen

Wilt u NU iets bouwen of verbouwen, een boom kappen of bijvoorbeeld een inrit maken? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Ga hiervoor naar:

Omgevingsvergunning aanvragen