Home > Omgevingswet > Omgevingsprogramma

Omgevingsprogramma

Wat is het?

Een Omgevingsprogramma bevat de concrete uitwerkingen en acties die nodig zijn om de in de Omgevingsvisie afgesproken ambities te bereiken. Een gemeente kan één of meer Omgevingsprogramma’s opstellen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een integraal dorpsontwikkelingsplan of juist meer specifieke programma’s voor een bepaald thema zoals energietransitie, klimaatbestendigheid, een actieplan voor de afname van geluidshinder en een verbeterplan geurhinder intensieve veehouderij. 

Wat betekent het voor mij?

In een Omgevingsprogramma lees je de maatregelen die getroffen worden om vastgestelde doelstellingen of ambities te behalen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit acties van de gemeente, maar ook acties die vanuit de samenleving komen kunnen bijdragen aan een doelstelling of ambitie. In een Omgevingsprogramma staan de stappen die uitgevoerd moeten worden om een doelstelling of ambitie te behalen.

Hoe maken we het?

Bij het opstellen van een Omgevingsprogramma brengen we, samen met inwoners, ondernemers en/of organisaties, zowel de concrete situatie/uitdaging in beeld als de maatregelen waarmee we de ambities uit de Omgevingsvisie voor dat gebied of thema stapsgewijs kunnen bereiken.

Meer informatie

Meer informatie over het Omgevingsprogramma vindt u op de website Aan de slag met de Omgevingswet:

Website Aan de slag met de Omgevingwet