Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een concept Nota van Uitgangspunten ten behoeve van de herziening van het bestemmingsplan Jachthaven de Molenwaard opgesteld.
De concept Nota van Uitgangspunten voorziet in een planologische vastlegging van de huidige bestemming. Uitgangspunt is dat alle belanghebbenden hun huidige rechten behouden.

Ter inzage legging

Van 28 april tot en met 26 mei 2021 ligt de concept Nota van Uitgangspunten voor een ieder ter inzage. Gelet op de maatregelen van de gemeente Zwartewaterland in relatie tot het Coronavirus is de papieren versie van de concept nota, in het gemeentehuis, enkel in te zien op afspraak. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14038.

De concept nota van uitgangspunten is in PDF-vorm in te zien.

Reageren

Gedurende de ter inzage periode is het mogelijk om mondeling of schriftelijk een reactie in te dienen bij het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland.

Het adres is: Postbus 23, 8060 AA Hasselt.

Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14-038.