Wat is het?

Vindt u dat de gemeente u niet goed heeft behandeld? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is? Dan kunt u een klacht indienen. Dat geeft ons de kans uw klacht op te lossen en onze dienstverlening te verbeteren.

  • Heeft u een klacht over uw woonomgeving? Bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, zwerfvuil of een omgewaaide boom? Dien dan een melding openbare ruimte in.
  • Is uw container niet geleegd? Neem dan contact op met de ROVA.
  • Heeft u een klacht over een besluit van de gemeente? Dan kunt u geen klacht indienen. U kunt wel bezwaar maken.


Hoe dient u een klacht in?

U kunt een klacht schriftelijk of mondeling indienen. Om onduidelijkheden te voorkomen ontvangen wij klachten bij voorkeur schriftelijk. U kuntuw klacht mailen naar info@zwartewaterland.nl. In de klacht vermeldt u minimaal het volgende:

  • Naam en adres van de klager
  • Een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht
  • De naam van het bestuursorgaan of de ambtenaar tegen wie wordt geklaagd

U moet de klacht binnen een jaar na de gedraging of gebeurtenis indienen.

Hulp bij het indienen van een klacht

Vindt u het moeilijk om een klacht onder woorden te brengen? U kunt hierbij hulp krijgen van de klachtencoördinator. De klachtencoördinator is telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 14 038 of via de mail info@zwartewaterland.nl

De behandelingsprocedure

  • Uw klacht wordt behandeld door een klachtbehandelaar die niet bij de gebeurtenis betrokken is geweest.
  • Meestal nodigt de klachtbehandelaar u uit voor een persoonlijk of telefonisch gesprek. We proberen de klacht in dit gesprek met u op te lossen.
  • Lost het gesprek de klacht niet op? Dan maakt de klachtbehandelaar een rapport over de situatie. Het bestuursorgaan, meestal het college van burgemeester en wethouders, neemt daarna een beslissing over de klacht. Dit gebeurt binnen zes weken.
  • U ontvangt een brief met de beslissing en de eventuele maatregelen.

De Overijsselse Ombudsman

Bent u niet tevreden met de manier waarop de klacht is behandeld of met het resultaat van de klachtbehandeling? Dan kunt u een klacht indienen bij de Overijsselse Ombudsman, die als onafhankelijke instantie uw klacht opnieuw beoordeelt.

Website Overijsselse ombudsman