Home > Inwoners > Uitgebreid onderhoud

Uitgebreid onderhoud

 • Samenvatting

  De wegen, het groen, de riolering, het water, de bruggen en de verlichting vormen samen de kapitaalgoederen van onze gemeente. De gemeente voert regelmatig onderhoud uit om dit allemaal schoon, veilig en heel te houden. Naast het regulier onderhoud voert de gemeente ook uitgebreid onderhoud uit. Elk jaar wordt het Uitvoeringsprogramma Werken en Projecten vastgesteld. Hierin staat beschreven waar welke grotere onderhoudswerkzaamheden, herinrichtingsprojecten en vervangingsprojecten er plaats zullen vinden in het komend jaar. Welke werken en projecten gepland staan voor 2018 kunt u vinden in de onderstaande kaart.

  Projecten

  Het uitvoeringsprogramma heeft als doel om een zo compleet mogelijk beeld te geven van de werken die in de openbare ruimte in 2018 uitgevoerd gaan worden. Daarom zijn ook de projecten die soms gaan over onderhoudsopgaven, maar veelal gaan over ruimtelijke ontwikkelingsopaven opgenomen in de kaart.

  Grotere kaart weergeven

  Wegen onderhoud

  Bij wegenonderhoud wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Dagelijks onderhoud: Het herstellen en uitvoeren van kleine schades
  • Regulier onderhoud: Levensduur verlengende maatregelen, kleinschalige reconstructies en vervangingen
  • Groot onderhoud: Grootschalige reconstructies en/of vervangen van (delen van) wegen

  Dit jaar heeft de raad besloten tot een kwaliteitsverbetering. Het gaat om het omhoog brengen van het niveau van de voet- en fietspaden naar kwaliteitsniveau B van de CROW. 

  Bomenonderhoud

  We snoeien of verwijderen enkele bomen door heel de gemeente zodra de veiligheid in het geding komt. Verspreid door heel de gemeente gaat dit om enkele bomen die ziek, dood of onveilig zijn. Tevens worden de bomen onderhouden op zo’n manier dat de doorrijhoogte voldoende is voor het verkeer om er onder door te rijden. In 2018 wordt er op twee plekken, namelijk Oosterkaai en Landauer een groep bomen verwijderd.

  Groenonderhoud

  Het openbaar groen onderhouden wij regulier op basis van een afgesproken beeldkwaliteit. De raad heeft besloten om een aantal groenvakken daar waar nodig te verbeteren of om te vormen. Het gaat om groenstroken met kale plekken en overwoekerende planten.

  Onderhoud riolering

  Voor het rioolstelsel voeren we verschillende soorten onderhoud uit. Regulier onderhoud gaat over het reinigen van delen van het stelsel, kolken zuigen en goten reinigen, reparatie van gemalen en persleidingen, meldingen en klachten verhelpen.
  Daarbij is er ook groot onderhoud nodig waarbij het gaat om het vervangen of renoveren van delen van het rioolstelsel, realiseren van waterberging, afkoppelen van regenwater van het vuilwaterriool.

  Onderhoud openbare verlichting

  Het onderhoud van de openbare verlichting bestaat uit dagelijks onderhoud en groot onderhoud. Het dagelijks onderhoud zorgt middels reparaties ervoor dat de verlichting blijft branden op het moment dat het moet branden. Het groot onderhoud is er op gericht de openbare verlichting toekomstbestendig te laten zijn. Dat betekent dat masten en armaturen die aan het einde van de levensduur zijn vervangen worden voor nieuwe. Op dat moment wordt ook de verlichting aangepast naar LED verlichting. In 2018 wordt de laatste fase van het werk ‘Van oranje naar wit licht’ uitgevoerd.

  Onderhoud civiele kunstwerken

  Het onderhoud van civiele kunstwerken bestaat uit klein onderhoud. Hierbij kan je denken aan  het opheffen incidentele schade, het wegwerken van plaatselijke schades en zorgen ervoor dat groot onderhoud nog even uitgesteld kan worden. Groot onderhoud zijn maatregelen die de levensduur  verlengen of bestaande kunstwerken vervangen. Voor komend jaar staat één civiel kunstwerk op de planning.

  Stedelijk water

  Het college heeft besloten om het beheer van het stedelijk water over te dragen aan het waterschap. Deze overdracht zal eind 2018 plaatsvinden. Om de overdracht mogelijk te maken zullen de gemeente en het waterschap voorafgaand hieraan gezamenlijk onderhoud aan watergangen plegen.

  Regulier onderhoud

  Naast het uitgebreid onderhoud voert de gemeente ook regulier (regelmatig) onderhoud. 

  Meer over regulier onderhoud

 • Downloads