Home > Inwoners > Snippergroen, verkoop reststroken

Snippergroen, verkoop reststroken

 • Samenvatting

  Grenst uw tuin aan een groenstrook (of reststrook) van de gemeente? Dan kunt u misschien een stukje grond bij uw tuin voegen, zodat uw tuin wat groter wordt. U koopt dan een groenstrook van de gemeente.

  Aanvraag indienen

  U kunt uw aanvraag online indienen via het formulier Verkoop snippergroen (DigiD). U kunt het aanvraagformulier ook downloaden (pdf). Tijdens uw aanvraag moet u de volgende bijlagen uploaden of meesturen:

  • situatietekening met maatvoering
  • toelichting waarom u het stukje snippergroen wilt kopen

  Aanvraag online indienen

  Wanneer komt een groenstrook in aanmerking voor verkoop? 

  De gemeente beoordeelt elke aanvraag apart. De gemeente beoordeelt of de grond wel of niet verkoopbaar is. 

  • Een stukje grond is bijvoorbeeld niet verkoopbaar als er kabels en leidingen aanwezig zijn. Maar ook als het een functie heeft als verkeersgroen, beeldbepalend groen of als het onderdeel is van een park of grotere groenstrook (groenstructuur). 
  • Verzoeken tot aankoop van overhoeken/groenstroken in nieuwe wijken worden de eerste vijf jaar na het woonrijp maken niet in behandeling genomen. Deze gronden zijn vaak nog niet in eigendom van de gemeente. Ook moet de aanplant van het groen eerst de tijd krijgen om te kunnen ontplooien. 
  • Stukjes snippergroen die met of zonder huurovereenkomst al door bewoners in gebruik zijn genomen, komen ook voor verkoop in aanmerking.

  De belangrijkste regels voor verkoop

  • U bent eigenaar van het perceel dat direct aansluit op het snippergroen
  • Snippergroen wordt in principe gebruikt om de tuin uit te breiden
  • De belangen van omwonenden worden niet geschaad
  • De gemeente heeft geen plannen met de strook grond
  • De strook hoort niet bij een belangrijk park of grote  groenstrook
  • Er liggen geen kabels en leidingen voor nutsvoorzieningen in de grond
  • Er staan geen bomen die voorkomen op de gemeentelijke lijst van waardevolle bomen
  • Ander openbaar groen blijft bereikbaar
  • Verkeersveiligheid en sociale veiligheid mogen niet verminderen door onder andere nieuwe erfafscheidingen
  • Kosten voortvloeiend uit de verkoop zijn voor koper.

  Aaneengesloten

  Wilt u een stukje snippergroen kopen dat doorloopt en grenst aan de percelen van uw buren? Dan kunt u dit alleen kopen als de andere buren ook eenzelfde stukje groen kopen dat aan hun perceel grenst. Op deze manier vormen alle stukjes samen een aaneengesloten strook groen. Dit geldt voor (half) aaneengesloten woningen in bijvoorbeeld rij- of schakelwoningen of 2-1 kap woningen. U dient dan gezamenlijk een aanvraag in. De gemeente wil kantelvorming/versnippering zo veel mogelijk voorkomen (zie 'Voorbeeldsituaties' hieronder), omdat dit leidt tot een verrommeling van het straatbeeld en problemen.

  Voorbeeldsituaties:


   
     

  Kosten

  De verkoopprijs per m2 is vastgesteld op 50,00 euro per m2 voor stukjes gelegen voor de woning en op 100,00 euro per m2 voor stukjes die naast en achter de woning liggen. Over deze bedragen kunt u niet onderhandelen. Genoemde prijzen zijn exclusief kosten koper. Daarnaast moet u rekening houden met:

  • Overdrachtsbelasting van 2% van de verkoopsom
  • Inmeten en inschrijving van verkoopakte bij het Kadaster: kosten op basis van grootte en verkoopprijs van de grond
  • Honorarium van de notaris.

  Afhandeling

  Omdat veel afstemming nodig is kan de behandeling van uw aanvraag circa 2 maanden duren.

 • Downloads