Home > Inwoners > Regulier onderhoud

Regulier onderhoud

 • Samenvatting

  Regulier onderhoud

  De gemeente voert regelmatig onderhoud uit om de openbare ruimte schoon en veilig te houden. Hieronder lees je welk onderhoud de gemeente uitvoert en wanneer.

  Wat Wanneer
  Onkruid verwijderen In groeiseizoen (zonder chemische bestrijdingsmiddelen).
  Groenonderhoud
  • Struiken en planten: twee keer per jaar geknipt in juni en september.
  • Gras: in het groeiseizoen wordt intensief gemaaid.
  • Bermen: vier keer per jaar, tussen half mei en half november.
  • Natuurvriendelijke oevers, rietkragen en slootbeheer: één keer per jaar in het najaar.

  Het openbaar groen onderhouden wij op basis van een afgesproken beeldkwaliteit. Dat betekent dat we van te voren niet precies weten hoe vaak we onderhoud plegen op een bepaalde plek, maar dat we onderhoud plegen daar waar het nodig is. Wij hanteren voor het openbaar groen een sober beeld (beeldkwaliteitsniveau C CROW). In de praktijk zorgt dit soms voor overgroei van planten op de weg of de stoep en de aanwezigheid van onkruid. Binnen de financiële kaders proberen wij een zo goed mogelijk beeld te behalen. Waar mogelijk nemen we meldingen van inwoners mee in het onderhoud.
  De raad heeft middels een motie over het onderhoud van groen en wegen in 2017 besloten om de kwaliteit van het groenonderhoud te verhogen op onderdelen. Vanaf 2018 verandert het volgende in het regulier onderhoud:

  • we ruimen het geschoffelde onkruid op
  • we snoeien overhangend groen sneller
  • we borstelen een extra keer om het onkruid op verharding te voorkomen
  Putten legen Twee keer per jaar worden putten schoon gemaakt.
  Bladeren vegen

  Er wordt geveegd in de belangrijkste straten in de centra en op plekken waar veel blad ligt. Voetpaden worden niet geveegd.

  Strooien bij gladheid

  Wanneer nodig wordt (preventief) gestrooid op de belangrijkste doorgaande wegen, busroutes, vrijliggende fietspaden, wegen bij scholen, zorgcomplexen en hulpdiensten.

  Kleine asfaltreparaties Kleine reparaties zoals het vullen van scheuren in asfalt en markeringen opknappen worden in het najaar uitgevoerd.
  Zwerfafval opruimen
  • Zwerfafval op straat: Dit wordt opgeruimd met veegmachines in de belangrijkste straten in de centra en op plekken waar veel vervuiling is. Ook bij het legen van afvalbakken wordt zwerfvul in de buurt er omheen verwijderd. Voetpaden worden niet geveegd.
  • Zwerfafval in het groen: In de plantsoenen en in het buitengebied wordt zwerfafval handmatig verwijderd op moment dat onkruid verwijderd wordt. Dit doet de ROVA.


  Melding doorgeven

  Bij gevaarlijke situaties gebeurt het onderhoud natuurlijk vaker. Komt u een gevaarlijke situatie tegen? Dan kunt u dit doorgeven via een melding openbare ruimte.

  Samen actief

  Wilt u minder zwerfvuil op straat? Of wilt u de kwaliteit van het groen verhogen in uw straat of buurt? U kunt bijvoorbeeld een stuk openbaar groen in beheer nemen, samen met andere buurtbewoners. Heeft u interesse? Meldt u dan aan via samenactief@zwartewaterland.nl of kijk op de webpagina van Samen Actief.

  Uitgebreid onderhoud

  Naast het regelmatig onderhoud voert de gemeente ook uitgebreid onderhoud. In december 2017 heeft het college van burgermeester en wethouders het Uitvoeringsplan werken 2018 vastgesteld. Dit is een integraal plan voor de uitvoering van het onderhoud en verschillende projecten en werken in de openbare ruimte.

  Meer over uitgebreid onderhoud

 • Downloads