Home > Inwoners > Bezwaarschrift indienen

Bezwaarschrift indienen

 • Samenvatting

  Tegen sommige beslissingen van de gemeente kunt u bezwaar maken. Als het mogelijk is bezwaar te maken, staat dit bij een besluit aangegeven. U moet binnen 6 weken bezwaar maken. In het besluit dat u heeft ontvangen, staat bij welk bestuursorgaan u dit kunt doen.

  Schriftelijk bezwaar indienen

  U moet schriftelijk bezwaar maken. Mondeling bezwaar of een bezwaar via e-mail is niet mogelijk. In uw brief moet het volgende staan:

  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • waarom u bezwaar maakt
  • de datum van het bezwaarschrift
  • uw handtekening

  U stuurt uw bezwaarschrift naar: college van de gemeente Zwartewaterland, t.a.v. de secretaris van de bezwaarschriftencommissie, postbus 23, 8060 AA Hasselt.

  Bezwaar maken namens iemand anders

  Maakt u bezwaar namens iemand anders? Dan moet dat duidelijk in het bezwaarschrift staan. Als u geen advocaat bent, hebt u een bewijs nodig dat de persoon voor wie u het bezwaarschrift indient u daarvoor machtigt.

  Reactie op uw bezwaar

  Na ontvangst van het bezwaarschrift nemen wij contact met u op. Dit is bedoeld om te bekijken of er nog onduidelijkheden zijn en of er misschien een andere oplossing mogelijk is. Soms blijkt een bezwaarprocedure achteraf helemaal niet nodig.

  Wat gebeurt er met uw bezwaarschrift

  Uw bezwaar wordt voor advies voorgelegd aan een onafhankelijke bezwarencommissie. Nadat de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken, wordt binnen 12 weken een beslissing genomen. Bent u het niet eens met deze beslissing, dan kunt u binnen 6 weken hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank.

  Prijs

  Het indienen van een bezwaarschrift is gratis. Gaat u in beroep bij de rechtbank? Dan moet u griffierecht betalen. De rechtbank stuurt u daarvoor een rekening.

  Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking

  Wanneer u bijvoorbeeld bezwaar maakt tegen een aan uw buurman verleende omgevingsvergunning en u wilt bereiken dat niet met de bouw wordt begonnen zolang niet op uw bezwaar is beslist, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Overijssel, sector voorlopige voorzieningen, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

  Digitaal verzoek om voorlopige voorziening indienen

  U kunt ook digitaal (met DigiD) een verzoek indienen via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.  

  Digitaal verzoek indienen