Home > Inwoners > Nieuws en persberichten > Totaalbeeld Zwartewaterland op groen

Totaalbeeld Zwartewaterland op groen

RSS

De provincie heeft op een aantal belangrijke terreinen een toezichtstaak op gemeenten. In het kader van dit Inter Bestuurlijk Toezicht heeft de provincie Overijssel de gemeente Zwartewaterland een groen totaalbeeld toegekend. Het toezicht wordt daardoor meer op afstand uitgeoefend.

Jaarlijks stelt de provincie Overijssel een totaalbeeld over de gemeente op. Het totaalbeeld is opgebouwd uit de domeinen waarop de provincie Overijssel toezichthouder is. Dit zijn de domeinen financiën, Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), Wro (Wet ruimtelijke ordening), informatie- en archiefbeheer en huisvesting statushouders. De kleur van het totaalbeeld is het gewogen gemiddelde van de verschillende domeinen.

Groen beeld op alle domeinen

“De groene score betekent dat de Provincie heeft vastgesteld dat wij op alle genoemde terreinen voldoende inspanning leveren om aan het toezichtskader te voldoen,” aldus burgemeester Bilder namens het college van burgemeester en wethouders. “In 2017 scoorde het totaalbeeld ook groen maar op het toezichtsdomein WABO scoorden we oranje. Dankzij extra inspanningen scoren we nu ook op dit onderdeel groen.”

Hasselt, 17 april 2018