Home > Inwoners > Nieuws en persberichten > Positief saldo Programmabegroting 2019-2022 in alle jaarschijven

Positief saldo Programmabegroting 2019-2022 in alle jaarschijven

RSS

Ruimte voor ambitie en tegelijkertijd financieel gezond blijven. Dat is de rode draad in de eerste Programmabegroting van deze raadsperiode. De ambities uit het coalitieprogramma ‘Inwoners maken Zwartewaterland mogelijk’ hebben in deze begroting een plekje gekregen. Ook sturen wij bewust op de schuldquote en de schuldenlast. De Programmabegroting 2019-2022 laat in alle jaarschijven een positief jaarbeeld zien.

Eénmaal per jaar behandelt de gemeenteraad de programmabegroting. De gemeenteraad stelt met de begroting vast welke doelstellingen gerealiseerd moeten worden en welke resultaten daarmee behaald moeten worden. De ambities uit het coalitieakkoord zijn in deze begroting aan concrete middelen gekoppeld. De gemeenteraad behandelt de Programmabegroting 2019-2022 op 18 oktober en 2 november 2018.

Een goede leef- en woonomgeving is van groot belang

‘De komende vier jaar zetten we stevig in op het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving,” aldus wethouder Coster. “Denk hierbij aan de leefbaarheidsplannen die we samen met onze inwoners gaan opstellen. Hiervoor hebben we extra middelen gereserveerd.” Ook het verhogen van het onderhoudsniveau van het groen levert een belangrijke bijdrage aan een goede leef-en woonomgeving.

Energietransitie en klimaatadaptatie zijn grote maatschappelijke opgaven. Denk bijvoorbeeld aan het zoeken naar alternatieve energiebronnen zoals zonne-energie of nadenken over op welke wijze jezelf een bijdrage kunt leveren aan het voorkomen van wateroverlast. Ook deze thema’s worden samen met de inwoners opgepakt.

Preventie door samen te werken

Samen met professionals en vrijwilligers zet de gemeente in op preventie en samenwerking.

“In de begroting hebben we geld gereserveerd om de preventie te versterken. Dit doen we door samen te werken met professionals in het onderwijs, GGD, jeugd- en jongerenwerk, vroeg- en voorschoolse voorzieningen en overige netwerkpartners,” aldus wethouder Maarten Slingerland. “Ook de uitrol van Samen Zwartewaterland maakt hier deel van uit,” vult wethouder Gerrit Knol aan. “Dit is alleen mogelijk met de steun van de vele vrijwilligers. Zij zetten zich voor 100% in om dienstbaar te zijn aan elkaar, de leefomgeving, de vele verenigingen en maatschappelijke instellingen. Neem als voorbeeld Genemuiden Zorgt.”

Woningmarkt laat stijgende lijn zien

De woningmarkt liet de afgelopen jaren een voorzichtig stijgende lijn zien en het is de verwachting dat deze ontwikkeling zich in de komende jaren verder doorzet. Op het voormalig Agnietenterrein worden tot en met 2020 25 tot 30 woningen gebouwd waaronder een appartementengebouw en rijwoningen. Ook de ontwikkeling van Hasselt om de Weede gaat in 2019 verder.

Wethouder Gerrit Knol: “De vastgestelde grondexploitatie gaat uit van de bouw van 550 woningen tot in 2032, met gemiddeld 25 woningen per jaar. De huidige fase betreft circa 300 woningen. In 2019 starten we met de realisatie van de volgende fase die circa 250 woningen omvat.”

Kansen voor ondernemen moeten we verzilveren

Kansen liggen er voor het bedrijfsleven.

“Voor het verzilveren van deze kansen is in deze begroting geld gereserveerd,” aldus burgemeester Eddy Bilder. “We zetten ons in voor voldoende ontwikkelingsruimte voor lokale bedrijvigheid. Denk bijvoorbeeld aan het mogelijk uitbreiden van het industrieterrein in Genemuiden. Daarnaast heeft Provinciale Staten van Overijssel het tapijtcluster Genemuiden-Hasselt aangewezen als Topwerklocatie. Over de precieze invulling hiervan gaan we de komende periode met het bedrijfsleven in gesprek.”

Daarnaast stimuleert de gemeente het bedrijfsleven om duurzamer te worden. Nieuwe terreinen worden duurzaam ingericht en samen met het bedrijfsleven zet de gemeente zich in voor de verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen.

Positief financieel beeld

Het meerjarig financiële beeld van de gemeentebegroting is positief. Uitgangspunt in deze raadsperiode is dat de belastingverhoging in principe beperkt blijft tot de inflatiecorrectie. De Meerjarenbegroting 2019 t/m 2022 leidt tot een positief saldo van respectievelijk € 618.000, € 324.000, € 335.000 en € 624.000.

Hasselt, 9 oktober 2018