Home > Inwoners > Nieuws en persberichten > Kadernota 2020: Zwartewaterland houdt ruimte voor ambities

Kadernota 2020: Zwartewaterland houdt ruimte voor ambities

RSS

Ook in de Kadernota 2020 blijft Zwartewaterland op koers met ambities zoals ruimte voor ondernemen, goede werkgelegenheid, het versterken van de leefbaarheid en vitale kernen met aandacht voor het veranderende klimaat en duurzaamheid. Hoewel, in lijn met het landelijke beeld, ook in Zwartewaterland de zorgkosten oplopen, ziet het college kans om de zorg aan de inwoners te blijven bieden die zij nodig hebben. Het college stelt de gemeenteraad voor om in 2020 en 2021 een beroep te doen op de Algemene Reserve om het tekort op te vangen. Samen met een gerichte inzet van investeringen behoudt Zwartewaterland zo ruimte voor ambities.

In de Kadernota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen de koers voor de komende jaren en hoeveel dat gaat kosten. Samen met de raad worden de beleidskaders concreter ingevuld en vastgelegd in de Programmabegroting. In deze begroting staat hoe de doelen voor de korte en lange termijn bereikt kunnen worden. In de Programmabegroting worden ook de eventuele extra inkomsten van het Rijk meegenomen. De Kadernota wordt op 24 juni en 4 juli 2019 in de gemeenteraad behandeld.

Zwartewaterland gaat verder op de ingeslagen weg

De Kadernota schept financiële ruimte voor het waarmaken van bestaande ambities uit het bestuursakkoord. Wethouder Maarten Slingerland namens het college van burgemeester en wethouders:

“Het doet ons goed dat wij verder kunnen gaan op de ingeslagen weg. Naast een aantal grote opgaven blijft er in deze raadsperiode ruimte voor het uitvoeren van onze ambities. In de Kadernota hebben we onder andere extra geld gereserveerd voor zorg (€ 900.000 in 2020 en € 600.000 in 2021), de ontwikkeling van onze economie en werkgelegenheid (€ 71.000), energietransitie (€ 100.000), klimaatadaptatie (€ 127.000) en ons vitaal platteland (€ 40.000) Ook pakken we verkeersknelpunten aan (€ 250.000 in 2020 oplopend tot € 350.000 in 2022). Daarnaast stellen we vanaf 2020 € 250.000 extra beschikbaar voor leefbaarheidsplannen. Hierover heeft de gemeenteraad vorig jaar al een besluit genomen. Bij het opstellen en uitvoeren van deze plannen hebben we de samenwerking met onze inwoners hoog in het vaandel staan.”

Zorg effectiever organiseren om onnodig beroep op dure voorzieningen te voorkomen

De landelijk stijgende uitgaven in het Sociaal Domein hebben ook effect op het huishoudboekje van de gemeente Zwartewaterland.

“De tijdelijke extra bijdrage die het Rijk recent heeft aangekondigd compenseert de gestegen kosten onvoldoende. We gaan zelf aan de slag om een onnodig beroep op dure voorzieningen te voorkomen,” aldus wethouder Maarten Slingerland. “In nauwe afstemming met onze partners gaan we na hoe we de zorg nog effectiever kunnen organiseren. Onze belangrijkste prioriteit is dat we onze inwoners de zorg kunnen  blijven bieden die ze nodig hebben.”

Zomernota en Kadernota gelijk behandeld op 24 juni en 4 juli 2019

De Zomernota wordt tegelijkertijd met deze Kadernota in de raad behandeld. In de Zomernota rapporteert het college van B&W aan de gemeenteraad over de voortgang van de begroting 2019. Met de structurele gevolgen uit de Zomernota is ook in deze Kadernota rekening gehouden. De Zomernota laat een tekort op het Sociaal Domein zien van afgerond € 1,3 miljoen in 2019. Hier staat een gedeeltelijke compensatie van het Rijk tegenover die dit jaar circa € 420.000 bedraagt.

Hasselt, 13 juni 2019