Home > Inwoners > Nieuws en persberichten > Informatiebijeenkomst verruiming btw-vrijstelling sport op 12 december 2018

Informatiebijeenkomst verruiming btw-vrijstelling sport op 12 december 2018

RSS
Dit item is verlopen op 13-12-2018.

De gemeente organiseert op 12 december 2018 een informatieavond voor amateursportorganisaties over de wijzigingen die de verruimde btw-vrijstelling sport met zich meebrengt. Btw specialist Mike Pot van EFK belastingadviseurs geeft deze avond een presentatie over de gevolgen van deze verruiming. Uiteraard is er deze avond ook gelegenheid om vragen te stellen. 

Locatie en tijd

De informatiebijeenkomst is op woensdag 12 december 2018 in de Raadzaal van het gemeentehuis in Hasselt. Het programma begint om 19:30 uur en vanaf 19:15 uur staat de koffie klaar. De informatiebijeenkomst is gratis.

Aanmelden 

Aanmelden voor deze informatiebijeenkomst kan tot en met 10 december 2018 per email bij p.schraa@zwartewaterland.nl. Heeft u een specifieke vraag over het nieuwe sportbesluit? Geef deze dan vast door bij uw aanmelding.

Verruiming btw sportvrijstelling

Door een wetswijziging vervalt straks het recht op aftrek van btw voor gemeenten en niet-winstbeogende exploitanten van sportaccommodaties. Concreet betekent dit dat sportstichtingen die, zelf of via een stichting, sportaccommodaties beheren, onderhouden en exploiteren en die nu recht hebben op BTW aftrek, dat straks niet meer hebben. Dit plan is op Prinsjesdag 2018 openbaar gemaakt. De Tweede kamer is hiermee op 15 november 2018 akkoord gegaan. De Eerste Kamer moet hier nog mee instemmen.

Waarom wijzigt de wet?

De in Nederland geldende Wet op de omzetbelasting 1968 bleek niet in overeenstemming te zijn met de Europese btw-regels voor sportbeoefening. Als gevolg daarvan wordt de Nederlandse wet gewijzigd. De wijziging gaat in per 1 januari 2019. 

Nieuwe subsidiemogelijkheid

Er ontstaat een nieuwe subsidiemogelijkheid voor amateursportverenigingen en stichtingen. Door de wetswijziging ontvangt de Rijksoverheid een structurele extra belastingopbrengst van €241 miljoen. Omdat het geen bezuinigingsmaatregel van de Rijksoverheid is, zorgt het kabinet ervoor dat dit bedrag weer wordt ingezet via twee nieuwe regelingen. Eén regeling heeft betrekking op gemeenten: Specifieke uitkering stimulering sport’ (SPUK) (€152 miljoen). De andere regeling is voor amateursportorganisaties (stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties) en bedraagt €87 miljoen in 2019.

Wat betekent dit voor sportverenigingen en stichtingen?

Amateursportorganisaties (o.a. stichtingen, verenigingen en B.V.’s zonder winstoogmerk) kunnen in 2019 een subsidie aanvragen voor de bouw en onderhoud van sportaccommodaties of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen (altijd incl. btw). Het betreft accommodaties en materialen bestemd voor en in gebruik door de amateursport. Een aanvraag indienen is mogelijk wanneer:

  • het subsidiebedrag minimaal € 5.000 en maximaal € 2.500.000 bedraagt
  • de subsidieontvanger ervoor zorgt dat op de gesubsidieerde activiteiten gedurende de fiscale herzieningsperiode (één tot tien jaar) geen aftrekrecht of recht op compensatie ontstaat én de gesubsidieerde sportaccommodatie voor tien jaar beschikbaar blijft voor de amateursport
  • De activiteiten zijn gestart vanaf 1 januari 2019.

De subsidie bedraagt maximaal 20% van de kosten van de bouw of onderhoud van sportaccommodaties of de aanschaf of onderhoud van sportmaterialen. De subsidie wordt voor ten hoogste drie jaar verstrekt. Om het minimale subsidiebedrag te behalen is het mogelijk om een gezamenlijk voorstel in te dienen. Een sportvereniging kan daarbij namens meerdere sportverenigingen een aanvraag indienen. 

Duurzame en toegankelijke accommodaties

Bovenop de algemene subsidieregeling kan er een aanvullende subsidie van 15% worden aangevraagd voor duurzaamheid en toegankelijkheid. Denk daarbij aan de aanschaf van LED verlichting, zonnepanelen en trapliften.

Wie het eerst komt…

Van belang is dat de subsidieaanvragen van de sportorganisaties op volgorde van binnenkomst worden afgehandeld (‘wie het eerst komt, het eerst maalt’). Vanaf 2 januari 2019 is het digitale portaal geopend, waarin sportorganisaties hun verzoeken voor 2019 en verder kunnen indienen.

Meer informatie?

Meer informatie over de regeling vindt u op de website van de Vereniging Sport en Gemeenten. Ook uw eigen sportbond zal hierover communiceren.

Hasselt, 26 november 2018