Home > Inwoners > Bestemmingsplannen > Hasselt > Zwolsedijk 10-12-16 - Hasselt (vastgesteld)

Zwolsedijk 10-12-16 - Hasselt (vastgesteld)

Vaststelling bestemmingsplan Zwolsedijk 10-12-16

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken op grond van artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend: De gemeenteraad van Zwartewaterland heeft op 19 februari besloten het bestemmingsplan Zwolsedijk 10-12-16 ongewijzigd vast te stellen. Het plan omvat een rood-voor-rood ontwikkeling aan de Zwolsedijk.
Het bestemmingsplan omvat de percelen behorend bij Zwolsedijk 10, 12 en 16 en voorziet in een planologische regeling voor de sloop van circa 3.550 m2. landschapsontsierende bebouwing. In ruil voor de sloop zijn op de percelen Zwolsedijk 10 en 16 in totaal vier nieuwe bouwvlakken ten behoeve van een woning opgenomen. De voormalige boerderijwoningen blijven behouden. De sloop van de bebouwing en inpassing van de erven zijn vertaald in een planologische regeling (bestemmingsplan) en een beeldkwaliteitplan.

Inzage

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 19 maart 2015 gedurende zes
weken ter inzage. De stukken kunnen in die periode worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis. Ook zijn de stukken in te zien op www.ruimtelijkeplannen.n

Zienswijzen

Tegen het besluit tot vaststelling kan van 19 maart tot en met 29 april 2015 door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als een belanghebbende beroep instelt kan deze verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moeten worden gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 30 april 2015, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.