Home > Inwoners > Bestemmingsplannen > Gemeentebreed > Woonwijken Zwartewaterland (vastgesteld)

Woonwijken Zwartewaterland (vastgesteld)

Eenduidig

De gemeente heeft een bestemmingsplan voor alle naoorlogse woonwijken van Zwartewaterland opgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt een groot deel van de huidige bestemmingsplannen vervangen door één digitaal en eenduidig bestemmingsplan. Hiermee verdwijnen niet alleen de verschillen in de regels van de huidige plannen, ook worden de bouw- en gebruiksmogelijkheden verruimd. Dit leidt tot minder procedures en lagere lasten.

Uitgangspunten

De belangrijkste uitgangspunten van het plan zijn:

  •  Er is een standaard-dieptemaat gebruikt per woningsoort: rijtjeswoningen 10 meter, twee-onder-een-kappers 12 meter en vrijstaande woningen 15 meter;
  •  Bijgebouwen bij rijtjeswoningen worden toegestaan tot een maximum van 60 m², mits niet meer dan 50% van het zij- en achtererf wordt bebouwd;
  • Bijgebouwen bij twee-onder-een-kap-woningen en vrijstaande woningen worden toegestaan tot een maximum van 70 m², mits niet meer dan 50% van het zij- en achtererf wordt bebouwd;
  • Maximaal 30 % van het oppervlak van de woning, met een maximum van 100 m² mag worden gebruikt voor de uitoefening van beroep aan huis;
  • Het bouwen van erkers, het bouwen van bijgebouwen tot aan de voorgevel en het bouwen van aanbouwen aan de achterzijde tot 4 meter kan mogelijk worden gemaakt met een binnenplanse ontheffing. Deze bouwwerken hebben invloed op het stedenbouwkundig uiterlijk en worden daarom niet zonder meer toegestaan;
  • Meerdere functies zijn mogelijk binnen de bestemming Maatschappelijk;
  • Voor de kleinere stukken groen, die stedenbouwkundig geen hoofdfunctie hebben, is de flexibele bestemming Verblijfsgebied opgenomen zodat het bestemmingsplan niet hoeft te worden herzien om bijvoorbeeld speelvoorzieningen of parkeerplaatsen aan te leggen.

Inloopbijeenkomsten

In maart en april 2010 zijn drie inloopbijeenkomsten gehouden in de drie kernen. Daarnaast is in april 4 weken de mogelijkheid geboden om inspraakreacties in te dienen. Deze zijn beantwoord en in een aantal gevallen verwerkt in het plan. Samen met een aantal ambtelijke wijzigingen heeft dit geleid tot een ontwerp-bestemmingsplan. Vanaf 5 augustus tot en met 15 september 2010 heeft eenieder de gelegenheid gekregen om een zienswijze in te dienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Een aantal personen of instanties heeft daarvan gebruik gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze zienswijzen afgewogen en een voorstel opgesteld voor de beantwoording. Samen met het bestemmingsplan is deze beantwoording op 16 december 2010 door de gemeenteraad vastgesteld.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 20 januari 2011 ter inzage. Gedurende zes weken kan door belanghebbenden, die voldoen aan de voorwaarden zoals deze staan genoemd in de bekendmaking (zie onder), beroep worden ingesteld bij de Raad van State. De betreffende stukken zijn hieronder te downloaden en in digitale vorm beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. In papieren vorm ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis te Hasselt.