Home > Inwoners > Bestemmingsplannen > Hasselt > Werkerlaan 4 - Hasselt (ontwerp)

Werkerlaan 4 - Hasselt (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken bekend dat een ontwerp van een bestemmingsplan is voorbereid voor het perceel Werkerlaan 4 te Hasselt. Het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor de herontwikkeling van het erf van stenenhandel Prins. Dit plan maakt een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit mogelijk door landschappelijke inpassing als voorwaarde te stellen voor een verruiming van de bouwmogelijkheden. De ruimtelijke kwaliteitseisen zijn verankerd in de regels van het plan. 

Reacties weergegeven in toelichting

De reacties van de provincie, het waterschap en de Veiligheidsregio, die zijn ontvangen in het kader van het wettelijke vooroverleg, zijn weergegeven in de Toelichting van dit ontwerpbestemmingsplan. Alle drie reacties waren instemmend, alleen de provincie heeft een kleine aanvulling voorgesteld van de planregels. Die is overgenomen. Het voorontwerpplan heeft daarnaast zes weken ter inzage gelegen in het kader van inspraak. Er is geen inspraakreactie ontvangen. 

Inzage

In het kader van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht in relatie tot artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het ontwerp-bestemmingsplan met bijlagen gedurende zes weken ter inzage, met ingang van 19 mei 2016. De genoemde stukken kunnen worden ingezien in de omschreven periode in het gemeentehuis in Hasselt. Tevens kunt u de stukken digitaal inzien (pdf) op deze pagina en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen indienen

Binnen de zes weken waarin de stukken ter visie liggen kan een ieder zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad van Zwartewaterland. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming door de gemeenteraad. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met 038 385 3053 of 385 3000. Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar het volgende adres:

Gemeenteraad van Zwartewaterland,
Postbus 23,
8060 AA Hasselt.

Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland.