Home > Inwoners > Bestemmingsplannen > Zwartsluis > Verruiming geluidzone Industrieterrein - Zwartsluis (vastgesteld)

Verruiming geluidzone Industrieterrein - Zwartsluis (vastgesteld)

Verruiming geluidzone Industrieterrein Zwartsluis

Het bestemmingsplan Verruiming geluidzone industrieterrein Zwartsluis is bedoeld om de geluidcontour van industrieterrein Meppelerdiep en een aantal bedrijven aan de Zomerdijk wettelijk vast te leggen. De contour wordt verruimd ten opzichte van de eerder vastgelegde contour om deze in overeenstemming te brengen met de huidige situatie en enige uitbreidingsmogelijkheid voor bedrijven te bieden. Buiten deze geluidzone mag de geluidbelasting niet meer dan 50 dB(A) zijn. Voor woningen binnen de zone moet een hogere grenswaarde worden vastgesteld. In dit geval gebeurt dat ook voor een aantal woningen. Met de bewoners daarvan is al eerder contact opgenomen.

Het bestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen voor zienswijzen. Dit heeft een aantal reacties opgeleverd. Het college heeft deze behandeld en verwerkt in het bestemmingsplan. In de Toelichting is terug te vinden hoe deze zienswijzen beoordeeld zijn. Op 3 maart 2011 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Hieronder zijn de bestanden te vinden zoals deze door de gemeenteraad zijn vastgesteld.