Home > Inwoners > Bestemmingsplannen > Zwartsluis > Velde 1 Zwartsluis (vastgesteld)

Velde 1 Zwartsluis (vastgesteld)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend: De gemeenteraad van Zwartewaterland heeft op 29 juni 2017 besloten het bestemmingsplan De Velde 1 Zwartsluis ongewijzigd vast te stellen.

Het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor het wijziging van de bestemming ‘Detailhandel-Tuincentrum’ naar ‘Bedrijf’ en het verruimen van de bouwmogelijkheden ten behoeve van de realisatie van een bedrijfsgebouw. De gemeenteraad heeft besloten om voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

Inzage

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 20 juli 2017 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunnen in die periode worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis en op de website van de gemeente. Ook zijn de stukken in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl het planidentificatienummer is: NL.IMRO.1896.BP0054-VS01.

Zienswijze

Tegen het besluit tot vaststelling kan van 20 juli t/m 30 augustus 2017 door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als een belanghebbende beroep instelt kan deze verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moeten worden gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 30 maart 2017, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.