Home > Inwoners > Bestemmingsplannen > Mastenbroek > Vaststelling wijzigingsplan Oude Wetering 122

Vaststelling wijzigingsplan Oude Wetering 122

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maakt op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het college op 18 september 2018 heeft besloten het wijzigingsplan Oude Wetering 122 Mastenbroek vast te stellen.

Het wijzigingsplan wijzigt de bestemming van het agrarisch bouwvlak van het voormalige agrarische bedrijf in een bedrijfsbestemming (tot maximaal milieucategorie 2) en in agrarisch onbebouwd gebied. Hierbij wordt de Kwaliteitsimpuls groene omgeving toegepast.

Tegen het besluit tot vaststelling kan van 3 oktober 2018 tot en met 14 november 2018 door belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als een belanghebbende beroep instelt kan deze verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moeten worden gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 15 november 2018, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

De genoemde stukken kunnen worden ingezien in de omschreven periode in het gemeentehuis te Hasselt. Het gemeentehuis is te vinden aan de Telvorenstraat 2 en is op werkdagen van 8:30 tot 12:30 geopend. ’s Middags kunt u hier op afspraak terecht. Tevens zijn de stukken in te zien op de website van de gemeente: www.zwartewaterland.nl en het wijzigingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer van het wijzigingsplan is: NL.IMRO.1896.BPW0005-VS01.