Home > Inwoners > Bestemmingsplannen > Hasselt > Vaststelling wijzigingsplan Cellemuiden 47 - Hasselt

Vaststelling wijzigingsplan Cellemuiden 47 - Hasselt

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maakt op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het college op 15 januari 2019 heeft besloten het wijzigingsplan Cellemuiden 47 Hasselt vast te stellen. Het wijzigingsplan wijzigt de bestemming van het agrarisch bouwvlak van het voormalige agrarische bedrijf in een woonbestemming.

Bezwaar en beroep instellen

Tegen het besluit tot vaststelling kan van 23 januari 2019 tot en met 27 februari 2019 door belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als een belanghebbende beroep instelt kan deze verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moeten worden gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 28 februari 2019, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Stukken inzien

De genoemde stukken kunnen worden ingezien in de omschreven periode in het gemeentehuis te Hasselt. Het gemeentehuis is te vinden aan de Telvorenstraat 2 en is op werkdagen van 8:30 tot 12:30 geopend. ’s Middags kunt u hier op afspraak terecht. Tevens zijn de stukken in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.IMRO.18960000BPW0004-) en onderaan deze pagina. 

Downloads