Home > Inwoners > Bestemmingsplannen > Kamperzeedijk > Uitbreiding Kamperzeedijk Oost

Uitbreiding Kamperzeedijk Oost

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend: De gemeenteraad van Zwartewaterland heeft op 21 juni 2018 besloten het bestemmingsplan ‘Uitbreiding Kamperzeedijk Oost’ te Genemuiden ongewijzigd vast te stellen.

Het bestemmingsplan voorziet in een herontwikkeling betreffende de realisatie van in totaal 14 grondgebonden woningen.

Op 20 april 2017 heeft de gemeenteraad van Zwartewaterland besloten dat de coördinatieregeling uit paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is op de diverse procedures voor deze ontwikkeling.

De gemeenteraad heeft besloten om voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

Inzage

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning liggen met ingang van donderdag 12 juli 2018 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunnen in die periode worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis en op deze website. Het vastgestelde bestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl het planidentificatienummer is: NL.IMRO.1896.BP0049-VS01.

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling kan van 12 juli 2018 t/m 22 augustus 2018 door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als een belanghebbende beroep instelt kan deze verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moeten worden gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 23 augustus 2018, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.