Home > Inwoners > Bestemmingsplannen > Hasselt > Uitbreiding bedrijventerrein Zwartewater t.b.v. de tapijtindustrie te Hasselt (vastgesteld)

Uitbreiding bedrijventerrein Zwartewater t.b.v. de tapijtindustrie te Hasselt (vastgesteld)

Vastelling

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend: De gemeenteraad van Zwartewaterland heeft op 21 september 2017 besloten het bestemmingsplan ‘Uitbreiding bedrijventerrein Zwartewater t.b.v. de tapijtindustrie’ te Hasselt ongewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan voorziet in een uitbreiding van de tapijtfabriek van Condor Group aan de Randweg 14 te Hasselt door de bouw van twee nieuwe bedrijfsgebouwen met bijbehorende buitenterreinen en een landschappelijke inpassing. Tegelijk met het bestemmingsplan is de omgevingsvergunning voor het uitbreiden van warehouse en tuft voorbereid.

Op 23 maart 2017 heeft de gemeenteraad van Zwartewaterland besloten dat de coördinatieregeling uit paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is op de diverse procedures voor deze ontwikkeling. De gemeenteraad heeft besloten om voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

Inzage

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning liggen met ingang van donderdag 28 september 2017 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunnen in die periode worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis en op de website van de gemeente. Het vastgestelde bestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl het planidentificatienummer is: NL.IMRO.1896.BP0057-VS01.

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling kan van 28 september t/m 8 november 2017 door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als een belanghebbende beroep instelt kan deze verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moeten worden gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 9 november 2017, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.