Home > Inwoners > Bestemmingsplannen > Genemuiden > Prinses Julianastraat 14 - Genemuiden (vastgesteld)

Prinses Julianastraat 14 - Genemuiden (vastgesteld)

Wijzigingsplan vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maakt op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het college op 22 november 2016 heeft besloten het wijzigingsplan Prinses Julianastraat 14 Genemuiden vast te stellen.

Bestemming 'gemengd'

Ter plaatse geldt de bestemming ‘maatschappelijk’. Het wijzigingsplan maakt het mogelijk dat de bestemming wordt gewijzigd in ‘gemengd’. Het betreffende pand is door de gemeente verkocht. De bestemmingswijziging is nodig omdat het beoogd toekomstig gebruik niet past binnen de huidige maatschappelijke bestemming, maar wel binnen de bestemming ‘gemengd’.

Zienswijze indienen

Tegen het besluit tot vaststelling kan van 8 december 2016 tot en met 18 januari 2017 door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen beroep worden ingesteld. Dit kan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als een belanghebbende beroep instelt, kan deze verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moeten worden gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 19 januari 2017, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Inzage

De genoemde stukken kunt u hieronder downloaden. Daarnaast kunt u de stukken in de genoemde periode inzien in het gemeentehuis te Hasselt. Het wijzigingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer van het wijzigingsplan is: NL.IMRO.1896.BPW0003-VS01.

Downloads