Home > Inwoners > Bestemmingsplannen > Mastenbroek > Oude Wetering 134A - Mastenbroek (vastgesteld)

Oude Wetering 134A - Mastenbroek (vastgesteld)

Wijzigingsplan Oude Wetering 134A vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maakt op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het college op 26 april 2016 heeft besloten het wijzigingsplan Oude Wetering 134A vast te stellen.

Bestemming gewijzigd

Ter plaatse geldt een ‘groen’ en ‘bos’ bestemming. Het wijzigingsplan maakt het mogelijk dat de bestemming wordt gewijzigd in ‘bedrijf’. Deze wijziging is nodig om een bedrijfsgebouw uit te breiden. De uitbreiding zal worden ingepast in het groen via een inrichtingsplan dat is opgesteld in samenwerking met o.a. Polderbelangen Mastenbroek.

Inzage

Het wijzigingsplan ligt met ingang van donderdag 26 mei 2016 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunnen in die periode worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis. Ook zijn de stukken in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer van het wijzigingsplan is: NL.IMRO.1896.BPW0002-VS01.

Zienswijze indienen

Tegen het besluit tot vaststelling kan van 26 mei tot en met 6 juli 2016 door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als een belanghebbende beroep instelt kan deze verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moeten worden gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 7 juli 2016, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.